Automatizácia spracovania dokumentov pomocou programu ABBYY FineReader

(Nie je k dispozícii v niektorých verziách ABBYY FineReader. Pozrite tiež: http://www.ABBYY.com/FineReader)

V programe ABBYY FineReader môžete pri spracovaní vašich dokumentov použiť vstavané a vlastné automatizované úlohy. Svoje úlohy môžete usporiadať v dialógovom okne Automatizované úlohy....

 • Ak chcete otvoriť dialógové okno Automatizované úlohy kliknite na Nástroje > Automatizované úlohy.

Panel nástrojov v hornej časti dialógového okna Automatizované úlohy obsahuje tlačidlá na vytváranie, úpravu, kopírovanie, odstraňovanie, import a export úloh.

Ak chcete dokument spracovať pomocou automatizovanej úlohy, požadovanú úlohu spustite v okne Úlohy.

Vytvorenie vlastných automatizovaných úloh

Ak potrebujete zahrnúť kroky spracovania, ktoré nie sú dostupné vo vstavaných automatizovaných úlohách, môžete vytvárať svoje vlastné automatizované úlohy. Poradie krokov v automatizovanej úlohe musí zodpovedať poradiu operácií spracovania v programe OCR Editor.

 1. Na paneli nástrojov kliknite na Nová.
 2. Na ľavej table vyberte projekt OCR, ktorý sa má použiť:
  • Vytvoriť nový projekt OCR
   Ak si zvolíte túto možnosť, pri spustení úlohy sa vytvorí nový projekt OCR. Budete tiež musieť zadať, ktoré možnosti dokumentu sa majú použiť pri spracovaní dokumentov: globálne možnosti zadané v programe alebo možnosti zadané v tejto konkrétnej úlohe.
  • Vybrať existujúci projekt OCR
   Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby úloha spracovala snímky z existujúceho projektu OCR.
  • Použiť aktuálny projekt OCR
   Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby úloha spracovala snímky z aktuálneho projektu OCR.
 3. Vyberte si, ako budete získavať snímky:
  • Otvoriť snímku alebo PDF
   Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby úloha spracovala snímky alebo dokumenty PDF z konkrétneho priečinka (v tomto prípade budete musieť zadať priečinok).
  • Skenovať
   Túto možnosť vyberte, ak chcete naskenovať niekoľko strán (použijú sa aktuálne nastavenia skenovania).
   Poznámka:
   1. Tento krok je voliteľný, ak ste predtým vybrali príkaz Vybrať existujúci projekt OCR alebo Použiť aktuálny projekt OCR.
   2. Ak sa do projektu OCR, ktorý už obsahuje snímky, pridajú ďalšie snímky, spracujú sa len novo pridané snímky.
   3. Ak projekt OCR, ktorý sa má spracovať, obsahuje niektoré už rozpoznané strany a niektoré už analyzované strany, rozpoznané strany sa nespracujú znova a analyzované strany sa rozpoznajú.
 4. Pridajte krok Analyzovať na detegovanie oblastí na snímkach a nakonfigurujte tento krok:
  • Analyzovať rozloženie automaticky
   Program ABBYY FineReader spraví analýzu snímok a identifikuje oblasti na základe ich obsahu.
  • Vykresliť oblasti ručne
   Program ABBYY FineReader vás požiada, aby ste ručne nakreslili príslušné oblasti.
  • Použiť šablónu oblasti
   Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť existujúcu šablónu oblasti, keď program bude analyzovať dokument. Budete musieť zadať šablónu alebo si vybrať možnosť, že vás program vyzve na výber šablóny pri každom spustení úlohy. Podrobné informácie nájdete v časti Ak spracovávate veľké množstvo dokumentov s rovnakým rozložením.
 5. Ak potrebujete, aby sa rozpoznali snímky, pridajte krok OCR. Program použije možnosti OCR vybrané v kroku Projekt OCR.
  Keď pridáte krok OCR, automaticky sa pridá krok Analyzovať.
 6. Pridajte krok OCR na uloženie rozpoznaného textu vo formáte podľa vášho výberu, odoslanie textu alebo snímok e-mailom alebo vytvorenie kópie projektu OCR. Úloha môže zahŕňať viac krokov ukladania:
  • Uložiť dokument
   Tu môžete zadať názov súboru, jeho formát, možnosti súboru a priečinok, do ktorého sa má súbor uložiť.
   Aby ste nemuseli určovať nový priečinok pri každom spustení úlohy, vyberte Vytvoriť podpriečinok s časovým údajom.
  • Odoslať dokument
   Tu môžete vybrať aplikáciu, v ktorej sa otvorí výsledný dokument.
  • Odoslať dokument e-mailom
   Tu môžete zadať názov súboru, jeho formát, možnosti súboru a e-mailovú adresu, na ktorú sa má súbor odoslať.
  • Uložiť obrázky
   Tu môžete zadať názov súboru, jeho formát, možnosti súboru a priečinok, do ktorého sa má súbor snímky uložiť.
   Ak chcete uložiť všetky snímky do jedného súboru, vyberte Odoslať ako jeden súbor so snímkami s viacerými stranami (platí iba pre snímky vo formátoch TIFF, PDF, JB2, JBIG2 a DCX).
  • Odoslanie snímok e-mailom
   Tu môžete zadať názov súboru, jeho formát, možnosti súboru a e-mailovú adresu, na ktorú sa má súbor snímky odoslať.
  • Uložiť projekt OCR
   Tu môžete zadať priečinok, do ktorého sa má projekt OCR uložiť.
   Zadajte, ktoré možnosti má program použiť na uloženie výsledkov. Môžete si vybrať medzi globálnymi možnosťami zadanými v programe pri ukladaní alebo možnosťami, ktoré ste zadali pre túto konkrétnu úlohu.
 7. Odstráňte všetky nepotrebné kroky z úlohy kliknutím na tlačidlo .
  Odstránenie jedného kroku niekedy spôsobí aj odstránenie iného kroku. Napríklad, ak odstránite krok Analyzovať, odstráni sa aj krok OCR, pretože OCR nie je možné vykonať bez analýzy snímky.
 8. Po nakonfigurovaní všetkých požadovaných krokov kliknite na Dokončiť.

Novo vytvorené úlohy sa zobrazia v okne Úlohy.

Ak chcete automatizovanú úlohu uložiť, kliknite na Exportovať na paneli nástrojov v hornej časti dialógového okna Automatizované úlohy a zadajte názov a priečinok úlohy.

Ak chcete načítať skôr vytvorené automatizované úlohy, kliknite na Importovať na paneli nástrojov v hornej časti Automatizované úlohy a vyberte súbor úlohy, ktorú chcete importovať.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.