Nastavení EPUB / FB2

K dispozici jsou následující nastavení:

Rozvržení dokumentu

Vyberte příslušná nastavení podle zamýšleného použití výstupního dokumentu.

  • Naformátovaný text
    Zachovává odstavce, nezachovává však přesné umístění objektů a řádkování. Vytvořený text bude zarovnán vlevo. Texty v písmech psaných zprava doleva budou zarovnány vpravo.
    Svislý text se změní na vodorovný.
    Styly písma budou zachovány pouze ve formátu EPUB.
  • Prostý text
    Nezachovává formátování.

Ukládáte-li do formátu EPUB, můžete písma zachovat tak, že zvolíte možnost Naformátovaný text v rozevíracím seznamu Rozvržení dokumentu a povolíte možnost Zachovat písma a velikosti písem (pouze EPUB) níže. Zvolte možnost Vložit písma a písma dokumentu budou použita ve výsledné elektronické knize jako vložená.
Některá zařízení a softwarové aplikace vložená písma nezobrazují.

Vytvořit obálku

Povolte možnost Použít první stránku jako obálku elektronické knihy, chcete-li použít první stránku dokumentu jako obálku.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Uchovat obrazy.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Nastavení EPUB

Můžete vybrat verzi formátu EPUB, kterou chcete použít.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

17.05.2023 7:34:31

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.