PDF Editor

Trình sửa PDF trong ABBYY FineReader là một công cụ rất dễ sử dụng khi thao tác với các tài liệu PDF. Sử dụng PDF Editor, bạn có thể xem tài liệu PDF, thực hiện tìm kiếm văn bản, xóa, xoay, xén, di chuyển, thay thế và nhận dạng các trang đã chọn bên trong tài liệu, cũng như thêm các trang bị thiếu hoặc trống, chỉnh sửa văn bản tài liệu, sao chép ảnh hoặc văn bản các đoạn từ tài liệu PDF và dán chúng vào các ứng dụng khác, thêm nhận xét của bạn vào tài liệu PDF và tạo, điền và chỉnh sửa các biểu mẫu PDF tương tác. Bạn không cần phải chuyển đổi tệp PDF sang định dạng có thể chỉnh sửa, ngay cả khi tệp PDF chỉ chứa ảnh quét mà không có lớp văn bản nào.

Mục lục chương

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.