Nếu văn bản dọc hoặc đảo ngược không được nhận dạng

Đoạn văn bản được nhận dạng có thể chứa nhiều lỗi nếu hướng của đoạn được phát hiện không chính xác hoặc nếu văn bản trong đoạn bị đảo ngược (nghĩa là văn bản sáng được in trên nền tối).

Để giải quyết sự cố này:

  1. Trong cửa sổ Hình ảnh, chọn vùng hoặc ô bảng chứa văn bản dọc hoặc đảo ngược.
  2. Trong ngăn Thuộc tính vùng (nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp vào Thuộc tính trên trình đơn chuột phải để hiển thị ngăn), chọn:
    • hướng của văn bản từ danh sách thả xuống Hướng của văn bản CJK
      hoặc
    • Đảo ngược từ danh sách thả xuống Đảo ngược.
  3. Chạy lại quy trình OCR.

Để biết thêm thông tin về các vùng, xem "Nếu vùng được phát hiện không chính xác".

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.