Thêm dấu

PDF Editor cho phép bạn đóng dấu tài liệu PDF theo cách giống như đóng dấu tài liệu giấy. Bạn có thể chọn dấu từ danh sách dấu có sẵn hoặc tạo dấu của riêng mình, thêm văn bản mong muốn bất kỳ, ngày và thời gian đóng dấu hoặc hình ảnh.

Để đóng dấu một trang:

  1. Trên thanh công cụ trong tab Tài liệu, nhấp và chọn dấu mong muốn.

Nếu dấu bạn chọn để sử dụng không có sẵn trong trình đơn, nhấp Dấu khác.

  1. Đóng dấu trang.
  2. Di chuyển dấu đến vị trí mong muốn nếu cần.

Bạn có thể thêm nhận xét vào dấu và thay đổi trạng thái theo cách giống như bạn thêm nhận xét vào chú thích. Xem thêm: Cộng tác trên tài liệu PDF.

Cách tạo dấu

Cách chỉnh sửa dấu

Các xóa dấu

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.