Tích hợp với Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader cho phép bạn mở, chỉnh sửa và lưu tệp được lưu trữ trong thư viện tài liệu Microsoft SharePoint.

Để xử lý tài liệu PDF được lưu trữ trong máy chủ Microsoft SharePoint:

 1. Sử dụng PDF Editor của ABBYY FineReader để mở tài liệu PDF được lưu trên máy chủ Microsoft SharePoint.
 2. Kiểm xuất tài liệu để tránh bị thay đổi bởi người dùng khác bằng cách thực hiện như sau:
  • Nhấp vào nút Kiểm tra trong thông báo xuất hiện ở phần đầu màn hình,

  • Hoặc nhấp vào Tệp > SharePoint® > Kiểm tra.

   Nếu tài liệu đã được kiểm xuất bởi người dùng khác, lưu bản sao tài liệu lên máy tính của bạn.
 3. Chỉnh sửa tài liệu PDF.
  Để biết thêm thông tin về thao tác với tài liệu PDF trong PDF Editor, xem Thao tác với tài liệu PDF.
 4. Kiểm nhập tài liệu để người dùng khác có thể thấy thay đổi của bạn. Để thực hiện việc này, nhấp Tệp > SharePoint® > Kiểm soát....
  Nếu bạn không muốn lưu thay đổi vào máy chủ, nhấp Hủy Kiểm tra....
 5. Trong hộp thoại mở ra, chọn Loại phiên bản của tài liệu nếu kiểm soát phiên bản được bật trên máy chủ và nhập nhận xét của bạn.
  Chọn tùy chọn Lưu tài liệu được xuất ra sau khi kiểm tra phiên bản hiện tại nếu bạn muốn tải tất cả các thay đổi của bạn lên máy chủ mà không kiểm nhập tài liệu.
 6. Nhấp Kiểm soát.

Lưu ý. Nếu bạn sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây OneDrive, bạn sẽ không thể kiểm xuất tài liệu được lưu tại đó. Máy khách OneDrive tạo bản sao tệp tin ngay trên máy tính của bạn và đồng bộ với máy chủ. Trong trường hợp này, các tài liệu PDF sẽ được xử lý như tệp tin thông thường.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.