Khởi chạy OCR Editor

Có một số cách khởi chạy OCR Editor:

 • Trong Tác vụ mới, nhấp vào:
  • Tác vụ mới > Mở > Mở trong OCR Editor
  • hoặc Tác vụ mới > Công cụ > OCR Editor
  • hoặc Tác vụ mới > Tệp > Mở trong OCR Editor...
 • Trong PDF Editor, nhấp vào:
  • PDF Editor > Công cụ > OCR Editor.
 • Mở trình đơn Bắt đầu của Windows và nhấp vào ABBYY FineReader PDF > ABBYY FineReader OCR Editor (hoặc nhấp và Bắt đầu > Tất cả các chương trình > ABBYY FineReader PDF > ABBYY FineReader OCR Editor trong Windows 10).

Gợi ý. Bạn có thể thiết lập OCR Editor mở dự án dùng gần nhất hoặc tạo một dự án mới khi khởi chạy. Để thực hiện việc này, nhấp Tác vụ mới > Tùy chọn > Thông thường và chọn Mở Dự án OCR mới hoặc Mở Dự án OCR trước.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.