Nếu cấu trúc phức tạp của tài liệu giấy không được tái tạo

Trước khi chạy quy trình nhận dạng tài liệu, ABBYY FineReader thực hiện phân tích cấu trúc lôgic của tài liệu và phát hiện các vùng chứa văn bản, ảnh, bảng và mã vạch. Chương trình sau đó dựa vào phân tích này để xác định các vùng và thứ tự mà vùng được nhận dạng. Thông tin này giúp tái tạo định dạng của tài liệu gốc.

Theo mặc định, ABBYY FineReader sẽ phân tích tài liệu tự động. Tuy nhiên, trong trường hợp định dạng rất phức tạp, một số vùng có thể được phát hiện không chính xác và bạn có thể muốn sửa chúng thủ công.

Sử dụng các công cụ và lệnh sau để sửa vùng:

  • Công cụ điều chỉnh vùng thủ công trên thanh công cụ của cửa sổ Hình ảnh.
  • Các lệnh trình đơn chuột phải sẵn có bằng cách nhấp chuột phải vào vùng đã chọn trong cửa sổ Hình ảnh hoặc cửa sổ Thu phóng.
  • Các lệnh trong Vùng trình đơn.

Bắt đầu lại quy trình OCR sau khi thực hiện điều chỉnh mong muốn.

Cũng xemNếu vùng được phát hiện không chính xác.

Cài đặt nhận dạng, cài đặt thuộc tính vùng và lưu cũng có ảnh hưởng đến việc bố cục của tài liệu gốc được lập mẫu lại tốt như thế nào.

Xem thêm: "Tùy chọn OCR", "Điều chỉnh thuộc tính vùng" và "Lưu kết quả OCR".

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.