Tích hợp với Microsoft Office

Khi bạn cài đặt ABBYY FineReader, chương trình này được tích hợp với Microsoft Office Theo đó, add-in ABBYY FineReader PDF sẽ xuất hiện trong Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, và Microsoft Outlook, cho phép bạn tạo tài liệu PDF và khởi chạy chuyển đổi và so sánh tài liệu trực tiếp từ các ứng dụng này.
Các tính năng của tab khác nhau tùy thuộc vào bản thân ứng dụng.

Việc tích hợp này được thực hiện cho cả hai ứng dụng Microsoft Office 365 và Microsoft Office 2019.

Nếu tab Ribbon của ABBYY FineReader PDF biến mất khỏi thanh công cụ Microsoft Office...

Trong phần này:

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.