Các phím tắt

ABBYY FineReader cung cấp các phím tắt sau cho các lệnh thường sử dụng nhất.

Cửa sổ tác vụ mới

Trình đơn Tệp

Lệnh Phím tắt
Tài liệu PDF mới Ctrl+N
Mở Tài liệu PDF... Ctrl+O
Mở trong OCR Editor... Ctrl+R
Quét tới OCR Editor Ctrl+S
Dự án OCR mới Ctrl+Shift+N
Mở Dự án OCR... Ctrl+Shift+O
Tùy chọn... Ctrl+>
Thoát Ctrl+Q

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Chỉnh sửa

Lệnh Phím tắt
Lên trên Alt+↑
Xuống dưới Alt+↓
Xóa bỏ Del
Chọn tất cả Ctrl+A
Tìm Tài liệu gần đây Ctrl+F

Trình đơn Trợ giúp

Lệnh Phím tắt
Trợ giúp F1

***Quay lại đầu trang

OCR Editor

Trình đơn Tệp

Lệnh Phím tắt
Tác vụ mới... Ctrl+N
Mở hình ảnh... Ctrl+O
Quét các trang... Ctrl+K
Lưu hình ảnh trang dưới dạng... Ctrl+Alt+S
Đóng Ctrl+W
Dự án OCR mới Ctrl+Shift+N
Mở Dự án OCR... Ctrl+Shift+O
Lưu Dự án OCR... Ctrl+Shift+S
Gửi tài liệu qua email Ctrl+M
Gửi hình ảnh qua email Ctrl+Alt+M
In văn bản Ctrl+P
In hình ảnh Ctrl+Alt+P
Thoát Ctrl+Q

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Chỉnh sửa

Lệnh Phím tắt
Hoàn tác Ctrl+Z
Làm lại Ctrl+Y
Cắt Ctrl+X
Nhận dạng và Sao chép Văn bản Ctrl+C
Sao chép vùng dưới dạng hình ảnh Ctrl+Shift+C
Dán Ctrl+V
Xóa Del
Chọn tất cả Ctrl+A
Hủy Vùng đã chọn Ctrl+Shift+A
Xóa Trang... Ctrl+Backspace
Xóa tất cả vùng và văn bản Ctrl+Del
Xóa văn bản Ctrl+Shift+Del
Xoay trang về bên phải Ctrl+Shift+>
Xoay trang về bên trái Ctrl+Shift+<
Chỉnh sửa hình ảnh trong trang... Ctrl+I
Tìm... Ctrl+F
Tìm tiếp F3
Thay thế... Ctrl+H

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Xem

Lệnh Phím tắt
Hiển thị cửa sổ chuyển hướng F5
Hiển thị ngăn thu phóng Ctrl+F5
Chỉ hiển thị Cửa sổ Hình ảnh F6
Cửa sổ hình ảnh và văn bản F7
Chỉ hiển thị Cửa sổ văn bản F8
Cửa sổ tiếp theo Ctrl+Tab
Cửa sổ trước Ctrl+Shift+Tab
Phóng to Ctrl++
Thu nhỏ Ctrl+-
Vừa nhất Ctrl+0
Đi đến số trang... Ctrl+G
Đi đến trang tiếp theo Ctrl+↓
Đi đến trang trước Ctrl+↑
Đi đến trang đầu tiên Ctrl+Home
Đi đến trang cuối cùng Ctrl+End
Đóng trang Ctrl+F4

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Nhận dạng

Lệnh Phím tắt
Nhận dạng tất cả các trang Ctrl+Shift+R
Nhận dạng trang Ctrl+R
Phân tích tất cả các trang Ctrl+Shift+E
Phân tích trang Ctrl+E
Xác minh văn bản... Ctrl+F7
Lỗi tiếp theo Alt+↓
Lỗi trước Alt+↑
Đánh dấu văn bản là Đã xác minh Ctrl+T

Trình đơn Vùng

Lệnh Phím tắt
Nhận dạng vùng Ctrl+Shift+B
Đổi loại vùng thành Văn bản Ctrl+2
Đổi loại vùng thành Bảng Ctrl+3
Đổi loại vùng thành Ảnh Ctrl+4
Đổi loại vùng thành Hình ảnh nền Ctrl+6
Đổi loại vùng thành Mã vạch Ctrl+5
Đổi loại vùng thành Vùng nhận dạng Ctrl+1

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Công cụ

Lệnh Phím tắt
Xem từ điển... Ctrl+Alt+D
Chế độ soạn thảo Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Tùy chọn... Ctrl+>

Trình đơn Trợ giúp

Lệnh Phím tắt
Trợ giúp F1

***Quay lại đầu trang

Chung

Lệnh Phím tắt
In đậm đoạn văn bản đã chọn bold Ctrl+B
In nghiêng đoạn văn bản đã chọn italic Ctrl+I
Gạch chân đoạn văn bản đã chọn Ctrl+U
Đi đến ô bảng Các phím mũi tên
Chuyển sang Ngăn trang Alt+1
Chuyển sang Ngăn hình ảnh Alt+2
Chuyển sang Ngăn văn bản Alt+3
Chuyển sang Ngăn thu phóng Alt+4

Bạn cũng có thể tạo phím tắt của riêng mình trong OCR Editor.

Để tạo một phím tắt trong OCR Editor:

  1. Mở Tùy chỉnh thanh công cụ và lối tắt bằng cách nhấp Xem > Thanh công cụ > Tùy chỉnh....
  2. Trên thanh công cụ Phím tắt, chọn một danh mục trong trường Thể loại.
  3. Trong cửa sổ Lệnh, chọn lệnh mà bạn muốn chỉ định một phím tắt cho lệnh đó.
  4. Đặt con trỏ vào trường Bấm phím tắt mới và bấm các phím sẽ được sử dụng cho lệnh này.
  5. Nhấp Gán. Tổ hợp phím đã chọn sẽ được thêm vào trường Phím tắt hiện tại.
  6. Nhấp OK để lưu thay đổi.
  7. Để trả lại phím tắt về các giá trị mặc định của chúng, nhấp Đặt lại (đối với danh mục lệnh đã chọn) hoặc Đặt lại tất cả (đối với tất cả các phím tắt).

PDF Editor

Trình đơn Tệp

Lệnh Phím tắt
Tác vụ mới... Ctrl+N
Mở... Ctrl+O
Lưu Ctrl+S
Lưu thành tài liệu PDF... Ctrl+Shift+S
Đóng tài liệu Ctrl+W
In... Ctrl+P
Tùy chọn... Ctrl+>
Thoát Ctrl+Alt+W

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Chỉnh sửa

Lệnh Phím tắt
Hoàn tác Ctrl+Z
Làm lại Ctrl+Y
Cắt Ctrl+X
Sao chép Ctrl+C
Sao chép vùng dưới dạng Hình ảnh Ctrl+C
Sao chép vùng dưới dạng Văn bản Ctrl+Shift+C
Sao chép vùng dưới dạng Bảng Ctrl+Alt+C
Dán Ctrl+V
Xóa Del
Chọn tất cả Ctrl+A

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Tài liệu

Lệnh Phím tắt
Thêm ghi chú Ctrl+M
Đánh dấu Ctrl+H
Gạch chân Ctrl+Shift+U
Gạch ngang Ctrl+K
Chèn văn bản Ctrl+J
Tìm kiếm và đánh dấu Alt+Shift+3
Nhận dạng tài liệu Ctrl+Shift+R
Thêm dấu trang... Ctrl+D
Tìm... Ctrl+F
Tìm tiếp F3

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Sắp xếp trang

Lệnh Phím tắt
Thêm trang trắng Ctrl+Shift+B
Thêm trang từ PDF... Ctrl+Shift+P
Thêm trang từ tệp... Ctrl+Shift+O
Thêm trang từ máy quét... Ctrl+Shift+K
Xoay trang về bên phải Ctrl+Shift+>
Xoay trang về bên trái Ctrl+Shift+<
Định hướng chính xác trang Ctrl+Shift+/
Xén trang Ctrl+Shift+X
Thay thế trang Ctrl+Shift+E
Di chuyển trang Ctrl+Shift+M
Xóa trang Ctrl+Backspace

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Chỉnh sửa nội dung

Lệnh Phím tắt
Thêm liên kết... Ctrl+L

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Bảo mật

Lệnh Phím tắt
Chế độ soạn thảo Ctrl+Shift+H
Xóa văn bản và ảnh Ctrl+R

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Xem

Lệnh Phím tắt
Hiển thị cửa sổ chuyển hướng F5
Trang Alt+Shift+1
Dấu trang Alt+Shift+2
Tìm kiếm Alt+Shift+3
Tệp đính kèm Alt+Shift+4
Chữ ký số Alt+Shift+5
Hiển thị cửa sổ nhận xét F7
Phóng to Ctrl++
Thu nhỏ Ctrl+-
Vừa nhất Ctrl+0
Kích thước thực Ctrl+1
Vừa với chiều rộng Ctrl+2
Đi đến số trang... Ctrl+G
Trang sau Ctrl+↓
Trang trước Ctrl+↑
Trang đầu Home
Trang cuối End
Quay lại Alt+←
Chuyển tiếp Alt+→
Xem một trang Ctrl+5
Cuộn một trang Ctrl+6
Xem hai trang Ctrl+7
Cuộn hai trang Ctrl+8
Toàn màn hình F11

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Trợ giúp

Lệnh Phím tắt
Trợ giúp F1

Chung

Lệnh Phím tắt
Lưu trang đã chọn Ctrl+Alt+S

ABBYY So sánh tài liệu

Trình đơn Tệp

Lệnh Phím tắt
So sánh mới Ctrl+N
Mở tài liệu... Ctrl+O
Đóng tài liệu Ctrl+W
Lưu... Ctrl+S
Thoát Ctrl+Q

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Chỉnh sửa

Lệnh Phím tắt
Hoàn tác Ctrl+Z
Làm lại Ctrl+Y
Chọn tất cả điểm khác nhau Ctrl+A

***Quay lại đầu trang

Trình đơn Xem

Lệnh Phím tắt
Phóng to Ctrl++
Thu nhỏ Ctrl+-
Vừa với chiều rộng Ctrl+0
Trang sau Ctrl+↓
Trang trước Ctrl+↑

Trình đơn So sánh

Lệnh Phím tắt
So sánh tài liệu Ctrl+R
Điểm khác nhau tiếp theo Ctrl+→
Điểm khác nhau trước đó Ctrl+←
Bỏ qua điểm khác nhau Del

Trình đơn Trợ giúp

Lệnh Phím tắt
Trợ giúp F1

***Quay lại đầu trang

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.