Nếu phông chữ không chính xác được sử dụng hoặc một số ký tự được thay thế bằng "?" hoặc "□"

Nếu bạn thấy "?" hoặc "□" thay thế các chữ cái trong ngăn Văn bản, kiểm tra để xem phông chữ đã chọn để hiện thị văn bản được nhận dạng có chứa tất cả các ký tự được sử dụng trong văn bản của bạn không.

Xem thêm: Phông chữ bắt buộc.

Bạn có thể thay đổi phông chữ của văn bản được nhận dạng mà không cần chạy lại quy trình OCR.

Để thay đổi phông chữ trong một tài liệu ngắn:

  1. Chọn đoạn văn bản trong đó một số ký tự có phông chữ sai.
  2. Nhấp chuột phải vào lựa chọn và nhấp Thuộc tính trên trình đơn lối tắt.
  3. Chọn phông chữ mong muốn từ danh sách Phông chữ thả xuống trong ngăn Thuộc tính văn bản. Phông chữ trong đoạn văn bản được chọn sẽ thay đổi theo đó.

Để thay đổi phông chữ trong một tài liệu dài trong đó nhiều kiểu được sử dụng:

  1. Nhấp Công cụ > Trình biên tập phong cách....
  2. Trong Trình biên tập kiểu, chọn kiểu bạn muốn chỉnh sửa và thay đổi phông chữ.
  3. Nhấp OK. Phông chữ trong tất cả các đoạn văn bản sử dụng kiểu này sẽ thay đổi theo đó.

Nếu dự án OCR được nhận dạng hoặc chỉnh sửa trên máy tính khác, văn bản trong tài liệu có thể được hiển thị không chính xác trên máy tính của bạn. Trong trường hợp này, đảm bảo rằng tất cả các phông chữ được sử dụng trong dự án OCR được cài đặt trên máy tính của bạn.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.