Tham số dòng lệnh để so sánh tài liệu

Để so sánh hai bản của một tài liệu bằng ABBYY So sánh tài liệu, hãy chạy lệnh sau:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe là đường dẫn tới tệp Comparator.exe trong thư mục cài đặt chương trình.
<ImageSourceCommands> - tài liệu cần so sánh /file1:File_1 /file2:File_2

File_k là đường dẫn đến tài liệu.


Nếu đường dẫn đầy đủ có chứa dấu cách, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép.

<ComparisonCommands> - cài đặt so sánh /lang:LangName

LangName là ngôn ngữ của tài liệu.


Nếu không chỉ định LangName, ngôn ngữ được sử dụng gần nhất sẽ mặc định được sử dụng. Bạn có thể chỉ định nhiều ngôn ngữ nhận dạng bằng cách dùng dấu cách tách riêng các ngôn ngữ.


Để xem danh sách các ngôn ngữ nhận dạng được hỗ trợ cho dòng lệnh, vui lòng xem Giá trị tham số LangName cho dòng lệnh.

Tùy chọn khác:

/recMode:RecognitionMode

Chế độ nhận dạng PDF. Thay "RecognitionMode" bằng một trong các cụm sau:

  • UseOnlyPdfText - chỉ sử dụng văn bản từ tệp tin PDF. Chế độ này sẽ mặc định được bật (khi không chỉ định tùy chọn /recMode:RecognitionMode);
  • AutoChoose - tự động chọn sử dụng OCR hoặc văn bản PDF;
  • UseOnlyOCR - sử dụng OCR.

Để biết thêm thông tin về các chế độ xử lý tài liệu, vui lòng xem Cải thiện kết quả so sánh.

Tùy chọn khác:

/options:OptionsList

Thay OptionsList bằng một hoặc nhiều cụm sau (tách riêng bằng dấu phẩy):

  • NoheadersFooters - không tìm kiếm đầu trang hoặc chân trang (chương trình sẽ mặc định tìm kiếm đầu trang và chân trang);
  • IgnorePunctDiff - bỏ qua các điểm khác biệt về dấu câu (chương trình sẽ mặc định tìm lỗi dấu câu);
  • IgnoreOneLetterDiff - bỏ qua các điểm khác biệt không lớn hơn một chữ cái (chương trình sẽ mặc định tìm lỗi chính tả);
  • UngroupDiff - không nhóm các điểm khác biệt đã tìm thấy, bao gồm trong nội dung văn bản, đầu trang và chân trang (chương trình sẽ mặc định nhóm các điểm khác biệt).

Lệnh mẫu:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Lệnh trên sẽ chạy so sánh các tài liệu tiếng Pháp có tên là Document1.pdf và Document2.pdf, và tự động quyết định sử dụng OCR hay văn bản tài liệu. ABBYY So sánh tài liệu sẽ bỏ qua mọi lỗi dấu câu và không nhóm các điểm khác biệt đã tìm thấy.

Để tìm hiểu thêm về cách tự động lưu kết quả so sánh, vui lòng xem Sử dụng dòng lệnh để lưu kết quả so sánh khi khởi chạy chương trình.

12.06.2024 14:32:05

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.