Ukladanie vo formátoch XLS a XLSX

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

 1. Formátovaný text
  Zachovajú sa písma, veľkosti písem a odseky, ale nezachová sa presné riadkovanie a umiestnenia objektov na strane. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
  Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
 2. Iba text
  Nezachová formátovanie.

Nastavenia obrázkov

Do dokumentov XLSX môžete ukladať obrázky. Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Zachovať obrázky (iba XLSX).

Tip. Ak chcete zmeniť parametre ukladania obrázkov, kliknete na Vlastné.... Zadajte požadované nastavenia v dialógovom okne Vlastné nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia textu

 • Zachovať hlavičky a päty
  Túto možnosť zapnite, ak chcete zachovať text hlavičiek a piat. Ak je táto možnosť vypnutá, hlavičky a päty sa nezachovajú.
 • Ignorovať text mimo tabuľky
  Uložia sa iba tabuľky a zvyšok sa ignoruje.
 • Konvertovať číselné hodnoty na čísla
  Čísla sa v dokumente XLSX prevedú do formátu „Čísla“. Program Microsoft Excel môže s takýmito bunkami vykonávať aritmetické operácie.
 • Vytvoriť samostatný hárok pre každú stranu (iba XLSX)
  Túto možnosť vyberte na uloženie strán zo zdrojového dokumentu ako samostatných hárkov.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je predvolene zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

17.05.2023 7:35:07

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.