Parametre príkazového riadka na konverziu dokumentov

Pri konvertovaní dokumentu na upraviteľný formát zadajte najprv nasledujúci príkaz:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Cesta k súboru FineReaderOCR.exe v inštalačnom priečinku programu.


Ak úplná cesta obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

<ImageSourceCommands> – zdrojové dokumenty na rozpoznávanie ImageFiles

Cesta k súboru so snímkou alebo k dokumentu PDF.


Môžete zadať viaceré súbory a oddeliť ich medzerou. Ak úplná cesta obsahuje medzery, vložte ju do úvodzoviek.

/scan [SourceName]

Načíta snímku zo skenera.  SourceName je názov skenera.


Ak SourceName nie je zadané, ako predvolený sa použije naposledy použitý skener. Ak názov skenera obsahuje medzery, vložte ho do úvodzoviek.

<RecognitionCommands> – parametre rozpoznávania /lang LangName

LangName je jazyk rozpoznávania.  


Ak LangName nie je zadané, ako predvolený sa použije naposledy použitý jazyk. Môžete zadať viaceré jazyky rozpoznávania a oddeliť ich medzerou.


Zoznam podporovaných jazykov rozpoznávania do príkazového riadka – pozri Hodnoty parametra LangName pre príkazový riadok.


Môžete zadať aj vlastný jazyk rozpoznávania, ak je uložený v priečinku projektu OCR. Dosiahnete to zadaním dvoch symbolov „@“ pred jeho názvom, napr. „@@ UserLang“. Názov vlastného jazyka nemôže obsahovať nealfanumerické symboly ako „!“ alebo „@“.

<ExportCommands> – export výsledkov rozpoznávania /send Target

Target je názov externej aplikácie, do ktorej sa odošlú výsledky rozpoznávania. „Target“ nahraďte jednou z týchto možností:

  • MSWord – Microsoft Word;
  • MSExcel – Microsoft Excel;    
  • OpenOffice – Apache OpenOffice;
  • Mail – vaša e-mailová aplikácia (výsledky sú vo formáte Microsoft Word);
  • Clipboard – schránka;
  • WebBrowser – váš predvolený webový prehliadač;
  • PDFViewer – váš predvolený prehliadač PDF;
  • PowerPoint – Microsoft PowerPoint.

Vzorový príkaz:

"C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe" D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Vyššie uvedený príkaz použije Editor OCR na konverziu a otvorenie súboru Guide_German.pdf v nemeckom jazyku v programe Microsoft Word.

Ďalšie informácie o automatickom ukladaní výsledkov konverzie – pozri Používanie príkazového riadka na uloženie výsledkov konverzie pri spustení programu.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.