Projekty OCR

Během práce s programem můžete průběžné výsledky ukládat jako Projekt OCR, takže můžete vždy pokračovat v práci tam, kde byla přerušena. Projekt OCR obsahuje zdrojové obrázky, rozpoznaný text z obrázků, nastavení programu a veškeré vytvořené uživatelské vzory, jazyky a jazykové skupiny.

Tato část obsahuje následující témata:

Otevírání projektu OCR

Při spuštění editoru OCR se ve výchozím nastavení vytvoří nový projekt OCR. Buď můžete pracovat s tímto novým projektem OCR, nebo otevřít stávající projekt OCR.

Otevření stávajícího projektu OCR:

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít projekt OCR....
 2. V dialogovém okně, které se otevře, zvolte projekt OCR, který chcete otevřít.

Když otevřete projekt OCR vytvořený v dřívější verzi programu, aplikace ABBYY FineReader se pokusí převést jej do nového formátu používaného aktuální verzí programu. Tento převod nelze vzít zpět, poto budete vyzváni k uložení projektu OCR pod jiným názvem. Rozpoznaný text ze starého projektu nebude přenesen do nového dokumentu. Chcete-li v projektu OCR rozpoznat stránky, klikněte na tlačítko .

Tip. Chcete-li při spuštění editoru OCR otevřít poslední otevřený projekt OCR, zvolte Otevřít poslední použitý projekt OCR na záložce Obecné dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).

Můžete také kliknout na projekt OCR v Průzkumníkovi Windows a zvolit Otevřít projekt OCR v aplikaci ABBYY FineReader PDF. Projekty OCR jsou označeny ikonou .

Použití nastavení ze starších verzí aplikace ABBYY FineReader

Aplikace ABBYY FineReader umožňuje importovat uživatelské slovníky a nastavení programu ze souborů vytvořených v dřívějších verzích programu.

Importování uživatelských slovníků vytvořených ve verzích ABBYY FineReader 10, 11 nebo 12:

 1. Klikněte na Nástroje > Zobrazit slovníky....
 2. V dialogovém okně Uživatelské slovníky zvolte jazyk slovníku a klikněte na Zobrazit....
 3. V dialogovém okně Jazyk pro... klikněte na Importovat... a zadejte cestu ke slovníku.
 4. Vyberte soubor slovníku a klikněte na Otevřít.

Přidávání obrázků do projektu OCR

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít obraz....
 2. V otevřeném dialogovém okně vyberte jeden nebo více obrázků a klikněte na Otevřít. Obrázky budou přidány na konec otevřeného projektu OCR a jejich kopie se uloží do složky projektu OCR.

Můžete také kliknout na obrázky v Průzkumníkovi Windows a zvolit Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader PDF > Otevřít v editoru OCR v místní nabídce. Vybrané soubory budou přidány do nového projektu OCR.

Můžete také přidat skeny dokumentů. Viz také: Skenování tištěných dokumentů.

Odstraňování stránek z projektu OCR

 • V podokně Stránky vyberte stránku a klikněte na Odstranit, případně:
 • Klikněte na Upravit > Odstranit stránky..., případně:
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na stránku v podokně Stránky a zvolte Odstranit... v místní nabídce

Můžete vybrat a odstranit i více stránek v podokně Stránky.

Odstranění prázdných stránek z projektu OCR

 1. V nabídce Upravit vyberte možnost Odstranit prázdné stránky.
 2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte všechny stránky, které je nutno odstranit.  
  Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny stránky označené aplikací ABBYY FineReader jako prázdné. K zobrazení stránek můžete použít klávesové zkratky + a –.
  Před odstraněním vybraných stránek se ujistěte, že neobsahují žádné ručně psané poznámky, obrázky nebo jiná data, která mohou být důležitá.
 3. Klikněte na možnost Odstranit vybrané stránky.

Ukládání projektu OCR

 1. Klikněte na Soubor > Uložit projekt OCR....
 2. V otevřeném dialogovém okně zadejte název projektu OCR a určete složku, do níž se má uložit.

Při ukládání projektu OCR se uloží obrazy stránek a rozpoznaný text, ale navíc i veškeré vzory a jazyky vytvořené během práce na projektu.

Zavírání projektu OCR

 • Chcete-li zavřít projekt OCR, klikněte na Soubor > Zavřít.

Rozdělení projektu OCR do několika projektů

Při zpracování velkého počtu vícestránkových dokumentů je často praktičtější nejprve všechny dokumenty naskenovat a teprve poté je analyzovat a rozpoznávat. Pro správné zachování původního formátování každého tištěného dokumentu musí ABBYY FineReader každý z nich zpracovat jako samostatný projekt OCR. Aplikace ABBYY FineReader obsahuje nástroje pro seskupování naskenovaných stránek do jednotlivých projektů OCR.

Rozdělení projektu OCR:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli uvnitř podokna Stránky a zvolte Přesunout stránky do nového projektu OCR... v místní nabídce.
 2. V otevřeném dialogovém okně vytvořte nezbytný počet projektů OCR kliknutím na tlačítko Přidat projekt OCR.
 3. Přesun stránek z podokna Stránky do jiného projektu OCR lze provádět jedním z následujících způsobů:
  • Vyberte stránky a přetáhněte je myší.
   Stránky můžete přetahováním přesouvat i mezi projekty OCR.
  • Použijte tlačítka Přesunout a Vrátit. Podokno Přesunout přesune tyto stránky do aktuálního projektu.
  • Stiskem kombinace kláves Ctrl+Šipka vpravo přesunete vybrané stránky z podokna Stránky aktuálního projektu OCR. Stiskem kombinace kláves Ctrl+Šipka vlevo nebo Odstranit (Delete) přesunete zpět do původního projektu.
 4. Po dokončení klikněte na Vytvořit a vytvoří se nový projekt OCR, nebo na Vytvořit vše a vytvoří se v jednom kroku všechny projekty.

Tip. Vybrané stránky můžete také přetahovat z podokna Stránky do jiné instance editoru OCR. Vybrané stránky budou přidány na konec projektu OCR.

Změna pořadí stránek v projektu OCR

 1. V podokně Stránky vyberte jednu nebo více stránek.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli uvnitř podokna Stránky a zvolte Změnit pořadí stránek... v místní nabídce.
 3. V dialogovém okně Změnit pořadí stránek zvolte jednu z následujících možností:
  • Změnit pořadí stránek (tuto akci nelze vrátit)
   Tak se postupně změní čísla stránek počínaje zvolenou stránkou.
  • Obnovit původní pořadí stránek po oboustranném skenování
   Tato možnost obnovuje původní číslování stránek oboustranně tištěného dokumentu. Tato možnost je užitečná, pokud používáte skener s automatickým podavačem a nejdřív skenujete liché a potom sudé stránky. U sudých stránek se můžete rozhodnout mezi normálním a obráceným pořadím.
   Tato možnost bude fungovat jen při výběru 3 nebo více po sobě jdoucích číslovaných stránek.
  • Přepnout stránky knihy
   Tato možnost je užitečná, pokud skenujete knihu napsanou písmem zleva doprava a rozdělujete protilehlé strany, ale nedokážete specifikovat správný jazyk.
   Tato možnost bude fungovat jen při výběru 3 nebo více po sobě jdoucích číslovaných stránek, pokud jsou zároveň dvě z těchto stránek protilehlé.
   Chcete-li tuto operaci zrušit, zvolte Vzít zpět poslední operaci.
 4. Klikněte na OK.

Stránky v podokně Stránky budou znovu uspořádány v souladu s novými čísly.

V zobrazení Miniatury můžete změnit číslování stránek pouhým přetažením zvolených stránek na požadované místo v projektu OCR.

Metadata

Metadata dokumentu obsahují podrobné informace o dokumentu, např. jeho autora, předmět a klíčová slova. Metadata dokumentu lze použít při třídění souborů a kontrole vlastností dokumentu. Dokumenty lze podle metadat také hledat a prohledávat.
Aplikace ABBYY FineReader při rozpoznávání dokumentů PDF a určitých typů obrazových souborů exportuje metadata zdrojového dokumentu. Je-li to nutné, můžete tato metadata upravit.

Přidání a úpravy metadat dokumentu:

 1. Otevřete záložku Nastavení formátů dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).
 2. Klikněte na tlačítko Upravit metadata... a v dialogovém okně, které se otevře, zadejte název, autora, předmět a klíčová slova dokumentu.
 3. Klikněte na OK.

Práce se vzory a jazyky

Uživatelské vzory a jazyky můžete ukládat i načítat.

Více informací o uživatelských vzorech naleznete v kapitole Obsahuje-li váš dokument nestandardní písma. Více informací o uživatelských jazycích naleznete v kapitole Pokud program nedokáže rozpoznat některé znaky.

Uložení vzorů a jazyků do souboru:

 1. Otevřete záložku OCR dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).
 2. Klikněte na tlačítko Uložit uživatelské vzory a jazyky...
 3. V dialogovém okně, které se otevře, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

Tento soubor bude obsahovat cestu ke složce, v níž jsou uloženy uživatelské jazyky, jazykové skupiny, slovníky a vzory.

Načtení vzorů a jazyků:

 1. Otevřete záložku OCR dialogového okna Možnosti (klikněte na Nástroje > Možnosti..., aby se toto dialogové okno otevřelo).
 2. Klikněte na Načíst uživatelské vzory a jazyky...
 3. V dialogovém okně Načíst možnosti vyberte požadovaný soubor *.fbt/*.fbtx a klikněte na Otevřít.

12.06.2024 14:29:12

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.