Nastavenia PDF

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Kvalita obrazu

Ak text obsahuje veľa obrázkov alebo ak chcete uložiť snímku strany spolu s rozpoznaným textom, výsledný súbor PDF môže byť pomerne veľký. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Kvalita obrazu:

 • Najlepšia kvalita
  Túto možnosť vyberte, ak chcete zachovať kvalitu obrázkov alebo snímky strany. Zachová sa pôvodné rozlíšenie zdrojovej snímky.
 • Vyvážené
  Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť súboru PDF a súčasne zachovať primerane vysokú kvalitu obrázkov alebo snímky strany.
 • Kompaktná veľkosť
  Túto možnosť vyberte, ak chcete výrazne zmenšiť veľkosť výstupného súboru PDF. Rozlíšenie obrázkov a snímky strany sa zníži na 300 dpi, čo ovplyvní ich kvalitu.
 • Vlastné...
  Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať vlastné nastavenia kvality snímky. V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Vytvoriť dokumenty PDF/A

Túto možnosť zapnite, ak chcete vytvoriť dokument PDF/A a vybrať verziu PDF/A , ktorú chcete použiť.

Vytvoriť dokumenty PDF/UA (vyžaduje OCR)

Túto možnosť zapnite, ak chcete vytvoriť dokument PDF/UA. Upozorňujeme, že výsledný dokument nemusí vyzerať presne ako originál.

Ochrániť dokumenty heslami

Táto možnosť umožňuje chrániť dokument PDF pomocou hesla, aby sa zabránilo neoprávnenému otvoreniu, tlači alebo úpravám. Kliknite na tlačidlo Nastavenia... a zadajte nastavenia ochrany v dialógovom okne, ktoré sa otvorí:

 • Heslo na otvorenie dokumentu
  Ak váš dokument obsahuje heslo na otvorenie dokumentu, používatelia ho budú môcť otvoriť až po zadaní hesla, ktoré určíte. Nastavenie hesla dokumentu:
  1. Zapnite možnosť Obmedziť prístup pomocou hesla na otvorenie dokumentu.
  2. Zadajte heslo a potvrďte ho.
   Vypnite možnosť Skryť znaky ak chcete, aby boli v poli Heslo na otvorenie dokumentu viditeľné znaky vášho hesla.
 • Heslo na povolenia
  Toto heslo chráni dokument PDF pred neoprávnenými úpravami a tlačou a zabraňuje používateľom, ktorí nepoznajú heslo, kopírovať jeho obsah do inej aplikácie. Používatelia budú môcť vykonávať všetky tieto akcie iba po zadaní hesla, ktoré určíte. Nastavenie tohto hesla:
  1. Zapnite možnosť Obmedziť možnosť tlače a úpravy heslom povolení.
  2. Zadajte heslo a potvrďte ho.
   Vypnite možnosť Skryť znaky ak chcete, aby boli v poli Heslo na povolenia viditeľné znaky vášho hesla.

   Ďalej vyberte akcie, ktoré chcete používateľom povoliť.
   • Rozbaľovací zoznam Tlač obsahuje možnosti umožňujúce alebo obmedzujúce tlač dokumentu.
   • Rozbaľovací zoznam Úprava obsahuje možnosti, ktoré umožňujú alebo obmedzujú upravovanie dokumentu.
   • Možnosť Povoliť kopírovanie textu, obrázkov a iného obsahu umožňuje používateľom kopírovať obsah (text, obrázky atď.) z dokumentu. Ak chcete tieto akcie zakázať, skontrolujte, či táto možnosť nie je vybratá.
   • Možnosť Povoliť čítanie textu pre zariadenia na čítanie z obrazovky umožňuje softvéru čítačky obrazovky čítať text z dokumentu, keď je otvorený. Ak chcete tieto akcie zakázať, skontrolujte, či táto možnosť nie je vybratá.
 • Úroveň šifrovania
  Rozbaľovací zoznam Zašifrovať obsahuje možnosti, ktoré šifrujú dokumenty chránené heslom.
 • 128-bitové AES je pomerne silný šifrovací algoritmus založený na štandarde AES.
 • 256-bitové AES je silný šifrovací algoritmus založený na štandarde AES.

V rozbaľovacom zozname Šifrovanie vyberte jednu z možností. Celý obsah dokumentu zašifruje celý dokument a Celý obsah dokumentu okrem metaúdajov údaje dokumentu ponechá nešifrované a čitateľné.

Odstrániť objekty a údaje

Túto možnosť zapnite, ak nechcete zachovať rôzne objekty nachádzajúce sa v dokumente PDF, a potom kliknutím na tlačidlo Vybrať... vyberte, ktoré objekty nechcete zachovať:

 • Komentáre a poznámky
  Poznámky, anotácie, tvary a bloky textu sa neuložia.
 • Odkazy, médiá, akcie, skripty a formulárové údaje
  Interaktívne prvky sa neuložia.
 • Záložky
  Záložky sa neuložia.
 • Prílohy
  Priložené súbory sa neuložia.

Použiť jeden rozmer papiera pre všetky snímky strany

Ak je táto možnosť vypnutá, zachová sa pôvodná veľkosť papiera snímok strán. Túto možnosť zapnite, ak v dokumente PDF chcete použiť konkrétnu veľkosť papiera.

Použiť kompresiu MRC (vyžaduje OCR)

Ak je vybratá táto možnosť, použije sa kompresný algoritmus MRC , ktorý výrazne znižuje veľkosť súboru a zachováva vizuálnu kvalitu snímky.

Možnosť Použiť kompresiu MRC (vyžaduje OCR) je k dispozícii pre prehľadávateľné dokumenty PDF, keď je zapnutá možnosť Text pod obrazom strany.

Na vyhladenie znakov v snímkach strany použiť ABBYY PreciseScan

Túto možnosť zapnite, ak chcete použiť technológiu ABBYY PreciseScan na vyhladzovanie znakov v dokumente. Vďaka tomu znaky nebudú vyzerať štvorčekované ani pri priblížení strany.

Nastavenia prehľadávateľného dokumentu PDF

Táto skupina možností umožňuje rozhodnúť, ktoré prvky dokumentu PDF sa majú uložiť. Podľa toho, akým spôsobom chcete používať svoj dokument, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Len text a obrázky
  Táto možnosť uloží iba rozpoznaný text a priradené obrázky. Strana bude plne prehľadávateľná a veľkosť súboru PDF bude malá. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže od originálu mierne líšiť
 • Text nad obrazom strany
  Táto možnosť uloží pozadie a obrázky pôvodného dokumentu a rozpoznaný text uloží nad ne. Tento typ dokumentu PDF obvykle vyžaduje viac miesta na disku ako Len text a obrázky. Výsledný dokument PDF bude plne prehľadávateľný. Vzhľad výsledného dokumentu sa môže v niektorých prípadoch mierne líšiť od originálu.
 • Text pod obrazom strany
  Táto možnosť uloží celú stranu ako snímku a umiestni rozpoznaný text pod ňu. Textová vrstva umožňuje prehľadávanie dokumentu a kopírovanie textu, zatiaľ čo snímky strán zabezpečujú, že dokument vyzerá prakticky rovnako ako originál.

Vytvoriť záložky z nadpisov

Túto možnosť vyberte, ak chcete z nadpisov v dokumente vytvoriť obsah.

Vytvoriť značky PDF

Túto možnosť vyberte, ak chcete do výstupného dokumentu PDF pridať značky PDF.

Súbory PDF môžu okrem textu a obrázkov obsahovať informácie o štruktúre dokumentu, ako napríklad logické časti, obrázky a tabuľky. Tieto informácie sú uložené v značkách PDF. Tok súboru PDF so značkami PDF sa môže zmeniť, aby zodpovedal rôznym veľkostiam obrazoviek, a zobrazoval sa správne aj na vreckových zariadeniach.

Písma

Pri ukladaní textu do dokumentu PDF môžete použiť písma programu Adobe alebo písma systému Windows nainštalované v počítači. Ak chcete zadať množinu písiem, ktorá sa má použiť, vyberte jednu z nasledujúcich položiek z rozbaľovacieho zoznamu:

 • Použiť preddefinované písma
  Súbor PDF bude používať písma programu Adobe, napríklad: Times New Roman, Arial, Courier New.
 • Použiť písma systému Windows
  Súbor bude používať písma systému Windows nainštalované v počítači.

Ak chcete do dokumentu PDF vložiť písma, vyberte možnosť Vložiť písma. Zväčší sa tým veľkosť súboru dokumentu, ale dokument bude vyzerať rovnako na všetkých počítačoch.

Možnosť Vložiť písma je dostupná len pre dokumenty Len text a obrázky a Text nad obrazom strany PDF.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Zachová metadáta dokumentu pri ukladaní do formátu PDF. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na OK.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.