Dialógové okno Možnosti

Dialógové okno Možnosti obsahuje rôzne možnosti, ktoré umožňujú rozhodnúť, ako sa dokumenty budú skenovať, otvárať, rozpoznávať a ukladať do rôznych formátov, ako aj možnosti zmeny jazykov OCR , jazyka rozhrania, typu tlače vstupných dokumentov a niektoré ďalšie možnosti.

Existuje niekoľko spôsobov otvorenia dialógového okna Možnosti:

 • V obrazovke Nová úloha kliknite na tlačidlo Možnosti v ľavom dolnom rohu.
 • V obrazovke Nová úloha kliknite na Nástroje > Možnosti....
 • V programe PDF Editor kliknite na Nástroje > Možnosti....
 • V programe OCR Editor kliknite na Nástroje > Možnosti....

Tlačidlá, prepojenia alebo príkazy, ktoré otvárajú dialógové okno Možnosti budú tiež k dispozícii pri konverzii alebo skenovaní súborov na obrazovke Nová úloha, na paneloch s nástrojmi a v ponukách skratiek panelov s nástrojmi v programoch PDF Editor a OCR Editor a v dialógových oknách, ktoré sa zobrazia pri ukladaní dokumentov.

Dialógové okno Možnosti obsahuje sedem kariet, z ktorých každá obsahuje nastavenia týkajúce sa konkrétnej funkcionality programu ABBYY FineReader.

Všeobecné

Na tejto karte môžete:

 • Vybrať, ktorá časť programu sa otvorí pri spustení programu ABBYY FineReader PDF: obrazovka Nová úloha, program OCR Editor s novým projektom OCR alebo naposledy použitým projektom OCR.
 • Zadať, ktoré zariadenie chcete použiť na získanie snímok a vybrať skenovacie rozhranie.
  Program ABBYY FineReader používa na zobrazenie nastavení skenovania zabudované dialógové okno. Ak je skenovacie rozhranie programu ABBYY FineReader PDF nekompatibilné s vaším skenerom, môžete použiť vlastné rozhranie skenera. Dokumentácia skenera by mala obsahovať popis tohto dialógového okna a jeho prvkov.
 • Nastaviť program FineReader ako predvolený program na otváranie dokumentov PDF.

Spracovanie snímky

Táto karta obsahuje tri skupiny možností:

 • V editore PDF aktivovať rozpoznávanie na pozadí
  Keď je táto možnosť zapnutá, všetky strany, ktoré sa otvoria v programe PDF Editor, sa rozpoznajú automaticky. Tento proces beží na pozadí a pridá dočasnú textovú vrstvu do dokumentov PDF, ktorá umožňuje ich prehľadávanie a kopírovanie ich textu.
  Odkaz v dolnej časti tejto skupiny použite na určenie jazyka/jazykov dokumentu.
 • Automaticky spracovať snímky strán pri ich pridaní do editora OCR
  Pomocou tejto možnosti môžete aktivovať alebo deaktivovať automatické spracovanie nových pridaných strán. Ak je aktivované automatické spracovanie, môžete si vybrať základné možnosti spracovania dokumentu a nastavenia predbežného spracovania snímky, ktoré budú použité pri skenovaní a otváraní snímok:
 • Rozpoznať snímky strán (vrátane predbežného spracovania a analýzy)
  Nové pridané snímky v programe OCR Editor sa predbežne spracujú na základe nastavení zadaných v skupine možností Nastavenia predbežného spracovania snímky (platí pre konverziu a OCR). Analýza a rozpoznávanie dokumentu sa tiež uskutočnia automaticky.
 • Analyzovať snímky strán (vrátane predbežného spracovania)
  Predbežné spracovanie snímok a analýza dokumentu sa vykonajú automaticky, ale rozpoznávanie OCR je potrebné spustiť manuálne.
 • Predbežne spracovať snímky strany
  Automaticky sa vykonáva iba predbežné spracovanie. Analýzu a rozpoznávanie OCR je potrebné spustiť manuálne.
 • Nastavenia predbežného spracovania snímky (platí pre konverziu a OCR)
  Program ABBYY FineReader PDF umožňuje automatické odstránenie bežných chýb zo skenov a digitálnych fotografií.

Pozrite tiež: Rozpoznávanie na pozadí, Možnosti spracovania snímok a Práca s jazykmi so zložitým zápisom.

Jazyky

Táto karta obsahuje možnosti jazykov rozpoznávania OCR. Pozrite tiež: Vlastnosti dokumentu posudzované pred OCR.

OCR

Na tejto karte môžete vybrať možnosti rozpoznávania:

 • Dialógové okno Režim rozpoznávania PDF
 • Určenie, či sa má použiť dôkladné alebo rýchle rozpoznávanie
 • Dialógové okno Typ dokumentu
 • Určenie, či má program detegovať štrukturálne prvky (môžete si vybrať, ktoré prvky sa majú zachovať pri exporte výsledkov do programu Microsoft Word)
 • Určenie, či má program rozpoznávať čiarové kódy
 • Učenie (umožňuje použiť používateľské vzory pri rozpoznávaní textov)
 • Písma (umožňuje vybrať písma, ktoré sa majú použiť v rozpoznaných textoch).

Pozrite tiež: Možnosti OCR, Ak vytlačený dokument obsahuje neštandardné písma.

Nastavenia formátu

Na tejto karte môžete upraviť nastavenia formátov výstupných súborov. Pozrite tiež: Nastavenia formátu.

Iné

Na tejto karte môžete:

 • Zadať jazyk rozhrania programu ABBYY FineReader PDF.
 • Zadať, koľko jadier procesora môže program FineReader použiť na rozpoznávanie OCR.
 • Zvoliť, či má program ABBYY FineReader PDF automaticky kontrolovať a inštalovať aktualizácie.
 • Zadajte, či chcete odosielať anonymné konfiguračné dáta programu ABBYY FineReader PDF do spoločnosti ABBYY s cieľom zlepšovania softvéru.
 • Zvoliť, či sa majú zobraziť špeciálne ponuky a tipy na používanie programu ABBYY FineReader PDF.
 • Povoliť alebo zakázať jazyk JavaScript v dokumentoch PDF.
 • Zadať, či má program ABBYY FineReader PDF automaticky rozpoznať adresy URL v dokumentoch PDF.

Kliknite na Obnoviť... v spodnej časti dialógového okna, ak chcete obnoviť predvolené nastavenia.

Oblasti a text*

Na tejto karte môžete:

 • Zadať nastavenia overovania neistých znakov.
 • Zadať nastavenia overovania slov, ktoré sa nenachádzajú v slovníku:
 • Ignorovať slová obsahujúce číslice a špeciálne znaky.
 • Skontrolovať zložené slová nenachádzajúce sa v slovníku.
  Zložené slovo je slovo zložené z dvoch alebo viacerých slov.
 • Zadať, či chcete opravovať medzery pred a za interpunkčnými znamienkami.
 • Zobraziť a upravovať používateľské slovníky.
 • Vybrať písmo na zobrazenie obyčajného textu.
 • Vybrať farbu a hrúbku rámov rôznych typov oblastí v okne Snímka, farbu zvýraznenia neistých znakov a iné možnosti zobrazovania.

Pozrite tiež: Kontrola rozpoznaného textu, Ak program nedokáže rozpoznať určité znaky, Úprava vlastností oblasti.

* Táto karta je dostupná iba v programe OCR Editor.

12.06.2024 14:31:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.