Sõnastik

A D E F H I K L N O P S T U V Õ

A

ABBYY Business Card Reader on kasulik rakendus, mis võimaldab kasutajatel visiitkaarte skannida, kontaktandmeid tuvastada ja tuvastatud kontakte erinevatesse vormingutesse eksportida. Rakendus saab hakkama ka kasutaja arvutisse salvestatud visiitkaartide skannide või fotodega.

ABBYY FineReaderi dokument on ABBYY FineReaderi tarkvara loodud objekt paberdokumendi töötlemiseks. See sisaldab dokumendi lehekülgede kujutisi, nendel tuvastatud teksti (kui üldse) ja programmi sätteid.

ABBYY kiirkaust on plaanimisrakendus, mis lubab kasutajal valida kujutistega kausta ning määrata kaustas sisalduvate kujutiste töötlemise aja. ABBYY FineReader töötleb automaatselt kujutisi valitud kaustast.

ABBYY Screenshot Reader on rakendus, mis võimaldab kasutajatel teha ekraanipilte ja tuvastada neilt teksti.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology, kohanduv dokumentide tuvastamise tehnoloogia) on tehnoloogia, mis parandab teisendamise kvaliteeti mitmeleheküljeliste dokumentide puhul. Näiteks suudab see tuvastada selliseid elemente nagu pealkirjad, päised ja jalused, allmärkused, leheküljenumbrid ja allkirjad.

Aktiivne ala on kujutisel praegu valitud ala, mida saab kustutada, teisaldada või muuta. Ala aktiveerimiseks tuleb seda klõpsata. Aktiivset ala ümbritsev raam on paks ning sisaldab väikseid ruute, mida saab ala suuruse muutmiseks lohistada.

Aktiveerimine on ABBYY-lt eriotstarbelise koodi hankimise protsess, mis lubab kindlas arvutis kasutada programmi täisrežiimis.

Aktiveerimiskood on igale ABBYY FineReader 12 kasutajale aktiveerimise käigus ABBYY poolt väljastatav kood. Aktiveerimiskoodi kasutatakse ABBYY FineReaderi aktiveerimiseks Product ID genereerinud arvutis.

Ala on kujutise raamiga ümbritsetud jaotis, mis sisaldab teatud tüüpi andmeid. Enne tekstituvastust tuvastab ABBYY FineReader teksti-, pildi-, tabeli- ja vöötkoodialad, et teha kindlaks, milliseid kujutise osi tuleks tuvastada ja millises järjekorras.

Alamall on mall, mis sisaldab teavet alade suuruste ja asukohtade kohta sarnase ilmega dokumentide komplektis.

Algvorm on sõna "sõnastikuline" vorm (sõnastikukirjete märksõnad antakse tavaliselt nende algvormides).

Automaatne dokumendisöötur (ADF) on seade, mis annab skannerile automaatselt dokumente ette. Automaatse dokumendisööturiga skanner võib skannida mitu lehekülge, ilma et kasutaja peaks sekkuma. ABBYY FineReader toetab mitmeleheküljeliste dokumentide töötlemist.

Automaat-tegum on dokumendi töötlemissammude kogum. ABBYY FineReader 12 sisaldab mitmeid eelkonfigureeritud automaat-tegumeid, millele saab juurdepääsu aknast Tegumid. Kasutajad saavad luua ka oma automaat-tegumeid.

Tagasi algusesse

D

Dokumendi analüüs on protsess dokumendi loogiliste struktuurielementide ja erinevat tüüpi andmeid sisaldavate alade tuvastamiseks. Dokumenti võib analüüsida automaatselt või käsitsi.

Dokumendi avamisparool on parool, mis kaitseb PDF-dokumenti volitamata avamise eest.

Dokumendi tüüp on parameeter, mis kajastab seda, kuidas lähtetekst prinditi/trükiti (nt laserprinteril, kirjutusmasinal jne). Laserprinditud tekstide puhul vali määrang Automaatne; kirjutusmasinaga trükitud tekstide puhul vali määrang Kirjutusmasin; faksitud lehtede puhul vali määrang Faks.

Dokumendisuvandid on suvandite komplekt, mille saab valida dialoogiboksis Suvandid (Tööriistad > Suvandid). Dokumendisuvandid sisaldavad ka kasutajakeeli ja -etalone. Dokumendisuvandeid saab salvestada ja kasutada teistes ABBYY FineReaderi dokumentides.

Draiver on arvuti välisseadmeid (nt skannerit, monitori jms) kontrolliv tarkvara.

E

Ebakindlalt tuvastatud märgid on märgid, mis võidi programmi poolt valesti tuvastada.

Ebakindlalt tuvastatud sõnad on sõnad, mis sisaldavad üht või mitut ebakindlalt tuvastatud märki.

Eraldajad  on sümbolid, mis eraldavad sõnu (nt /, \, mõttekriips) ning on samas sõnadest tühikutega eraldatud.

Eraldusvõime on skannimisparameeter, mida mõõdetakse punktides tolli kohta (dpi). 10 p  ja suuremate fontidega tekstide puhul tuleks kasutada eraldusvõimet 300 dpi, 400 kuni 600 dpi on eelistatav väiksema fondisuurusega tekstide puhul (9 p ja väiksemad).

Etalon on keskmistatud märgikujutiste ja nendele vastavate nimede vaheliste seoste komplekt. Etalonid luuakse, kui sa õpetad ABBYY FineReaderile konkreetset teksti.

Tagasi algusesse

F

Fondiefektid on fondi ilmed (nt paks, kursiiv, allajoonitud, läbikriipsutatud, alaindeks, ülaindeks, kapiteelkiri).

H

Heledus on kujutise parameeter, mis peegeldab valge värvi kogust kujutisel. Heleduse suurendamine teeb pildi "valgemaks". Heleduse sobiva väärtuse määratlemine tõstab tuvastuskvaliteeti. Lisateavet vt jaotisest "Paberdokumentide skannimine".

I

Ignoreeritud märgid on suvalised sõnades leiduvad mittetähelised märgid (nt silbieraldusmärgid, rõhumärgid). Neid märke ignoreeritakse õigekirjakontrolli ajal.

K

Keelatud märgid on märgid, mida sinu arvates tuvastatavas tekstis kunagi ei esine. Keelatud märkide määramine tõstab optilise tekstituvastuse kiirust ja kvaliteeti.

Koodileht on tabel, mis määrab märkide ja märgikoodide vahelise seose. Kasutajad saavad valida vajalikud märgid koodilehel saadaolevast komplektist.

L

Lehekülje küljendus on teksti, tabelite, piltide, lõikude ja veergude paigutus leheküljel. Fondid, fondisuurused, fontide värvid, teksti taust ja teksti suund on samuti osaks lehekülje kujundusest.

License Manager on ABBYY FineReaderi litsentside halduseks ja ABBYY FineReader 12 Corporate'i aktiveerimiseks kasutatav utiliit.

Liitmärk on kahe või enama "kokku liimitud" märgi kombinatsioon (nt fi, fl, ffi). ABBYY FineReaderil on raske selliseid märke eraldada. Nende ühe märgina käsitlemine tõstab optilise tekstituvastuse täpsust.

Liitsõna on sõna, mis koosneb kahest või enamast olemasolevast sõnast. ABBYY FineReaderis on liitsõna sõna, mida programm ei leia oma sõnastikust, kuid mille see saab luua kahest või enamast sõnastikusõnast.

Lühend on sõna või fraasi lühendatud vorm (nt MS–DOS on lühend Microsoft Disk Operating Systemi tähistamiseks), UN (United Nations) on lühend ühinenud rahvaste organisatsiooni tähistamiseks jne.

Tagasi algusesse

N

Negatiivkujutis on kujutis, kus valged märgid on prinditud mustal taustal.

O

Omnifonti süsteem on tuvastussüsteem, mis tuvastab mis tahes fondis märgid eelneva õpetamiseta.

P

Paradigma on sõna kõigi grammatiliste vormide komplekt.

PDF-turvasätted on piirangud, mis võivad takistada PDF-dokumendi avamist, redigeerimist, kopeerimist või printimist. Nende sätete hulka kuuluvad dokumendi avamisparoolid, piiranguparoolid ning krüptimistasemed.

Piiranguparool on parool, mis takistab teistel kasutajatel PDF-dokumenti printida või muuta, kui nad ei sisesta autori määratud parooli. Kui dokumendile on määratud mõni turvasäte, ei saa teised kasutajad seda autori määratud piiranguparooli tippimata muuta.

Pildiala on kujutiseala, mis sisaldab pilti. Sellisel alal võib paikneda päris pilt või mis tahes muu objekt (nt tekstifragment), mis tuleks kuvada pildina.

Poolitusmärk (¬) on märk, mis tähistab täpselt sõnade või ühendsõnade poolituskohti, kui need peaks esinema rea lõpus (nt sõna "automaatvorming" tuleks poolitada järgmiselt: "automaat-vorming"). ABBYY FineReader asendab kõik sõnastikusõnades leiduvad poolituskriipsud poolitusmärkidega.

Product ID on antud arvutis ABBYY FineReaderi aktiveerimisel automaatselt genereeritav riistvarakonfiguratsioonil põhinev parameeter.

Punkte tolli kohta (dpi) on kujutise eraldusvõime mõõtühik.

Püsisammkiri on font, mis sisaldab ühesuguse sammuga märke (nt Courier New). Paremateks püsisammkirja optiliseks tekstituvastuseks vali Tööriistad> Suvandid..., klõpsa vahekaarti Dokument ja vali jaotises Dokumendi tüüp määrang Kirjutusmasin.

Tagasi algusesse

S

Skanner on seade arvutisse kujutiste sisestamiseks.

Skannimisrežiim on skannimisparameeter, mis määrab, kas kujutist skannitakse mustvalgena, halliskaalas või värvilisena.

Support ID on kordumatu seerianumbri identifikaator, mis sisaldab teavet litsentsi ja arvuti kohta, kus seda kasutatakse. Support ID pakub lisakaitset ja seda kontrollib tehniline tugi enne tehnilise toe pakkumist.

T

Tabeliala on kujutise ala, mis sisaldab andmeid tabeli kujul. Kui programm tuvastab seda tüüpi ala, joonistab see alale tabeli loomiseks horisontaalsed ja vertikaalsed eraldusjooned. See ala esitatakse seejärel väljundtekstis tabelina.

Tagged PDF on PDF-dokument, mis sisaldab teavet dokumendi struktuuri kohta, nt loogilised osad, pildid ja tabelid. Dokumendi struktuur on kodeeritud PDF-siltidesse. Selliste PDF-siltidega varustatud PDF-faili sisu võib erineva suurusega ekraanidel kuvamiseks ümber paigutada ning see on hästi kuvatud ka kaasaskantavatel seadmetel.

Taustapildi ala on pildiala, mis sisaldab pilti koos selle kohal oleva tekstiga.

Tegumihaldur on ABBYY FineReaderi funktsioon, mis lubab kasutajatel käivitada automaat-tegumi, automaat-tegumeid luua ja muuta ning kustutada kohandatud automaat-tegumeid.

Tekstiala on kujutise ala, mis sisaldab teksti. Tekstialad peaksid sisaldama ainult üheveerulist teksti.

Tuvastatav ala on kujutise ala, mida ABBYY Finereader peaks automaatselt analüüsima.

U

Unicode on Unicode'i konsortsiumi (Unicode, Inc.) arendatud standard ja 16-bitine rahvusvaheline kodeerimissüsteem tekstide töötlemiseks.

V

Värvirežiim määrab, kas dokumendi värvid tuleks säilitada. Must-valgete kujutiste puhul on ABBYY FineReaderi dokumendid väiksemad ja kiiremini töödeldavad.

Vöötkoodiala on kujutiseala, mis sisaldab vöötkoodi.

Õ

Õpetamine on märgi kujutise ja märgi enese vahelise vastavuse kehtestamise protsess. (Lisateavet vt jaotisest "Tuvastamine õpetamisega".)

Tagasi algusesse

14.01.2020 17:26:19

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.