Διαμόρφωση του Citrix XenApp

Κατά την ανάπτυξη του ABBYY FineReader 14 με χρήση του Citrix XenApp, χρησιμοποιήστε το σενάριο Installed application accessed from a server (Εγκατεστημένη εφαρμογή με πρόσβαση από διακομιστή).
Για να αναπτύξετε το ABBYY FineReader 14 Corporate:

 1. Εγκαταστήστε το FineReader σε όλους τους διακομιστές στην Ομάδα παράδοσης της συστοιχίας Citrix*.
 2. Δημιουργήστε έναν Licensing Server (διακομιστής παραχώρησης αδειών χρήσης) με επαρκή αριθμό αδειών χρήσης Concurrent (Ταυτόχρονη). Ο αριθμός χρηστών που θα μπορούν να χρησιμοποιούν το FineReader ταυτόχρονα θα περιορίζεται στον αριθμό των εγκατεστημένων αδειών χρήσης Concurrent (Ταυτόχρονη).

Σημείωση. Εάν ένας χρήστης εκκινήσει το ABBYY Screenshot Reader ή άλλη εφαρμογή που διατίθεται σε πακέτο χωρίς να εκκινήσει το FineReader, μια άδεια χρήσης Concurrent (Ταυτόχρονη) θα εξακολουθεί να είναι εκχωρημένη στον χρήστη.

* Μια συστοιχία είναι διάφοροι διακομιστές Citrix που είναι ομαδοποιημένοι για να επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση, την εξισορρόπηση του φορτίου και την ανοχή σφαλμάτων.

Παράδειγμα: εγκατάσταση του Citrix XenApp 7.9

 1. Ανοίξτε το Citrix Studio (σε έκδοση 7.0 ή νεότερη).
 2. Επιλέξτε τη συστοιχία στην οποία θέλετε να αναπτύξετε το ABBYY FineReader 14.
 3. Δημιουργήστε μια ομάδα παράδοσης για το FineReader ή προσθέστε το FineReader σε μια υπάρχουσα ομάδα.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα παράδοσης:

 1. Επιλέξτε Delivery Groups>Create Delivery group (Ομάδες παράδοσης > Δημιουργία ομάδας παράδοσης).
 2. Στο βήμα Machines (Μηχανήματα), επιλέξτε έναν κατάλογο μηχανημάτων από τη λίστα και καθορίστε τον αριθμό διακομιστών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Στο βήμα Users (Χρήστες), καθορίστε ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στην ομάδα παράδοσης ή περιορίστε την ομάδα παράδοσης σε συγκεκριμένους χρήστες.
 4. Στο βήμα Applications (Εφαρμογές), επιλέξτε Add… (Προσθήκη) και επιλέξτε τις εφαρμογές που μπορούν να εκκινηθούν στην ομάδα διανομής:
  1. Από το μενού έναρξης…
   Επιλέξτε ABBYY FineReader 14 από τη λίστα. Εάν θέλετε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές σε πακέτο χωρίς προηγουμένως να εκκινήσουν το FineReader, επιλέξτε αυτές τις εφαρμογές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Manually… (χειροκίνητα)
   Εάν είναι διαθέσιμοι διάφοροι κατάλογοι εφαρμογών στους επιλεγμένους διακομιστές, επιλέξτε τον κατάλογο με το ABBYY FineReader 14 στο πλαίσιο Working directory (Κατάλογος εργασίας). Στην ενότητα Path to the executable file (Διαδρομή στο εκτελέσιμο αρχείο), καθορίστε τη διαδρομή στο FineReader.exe και έπειτα καθορίστε ένα όνομα εφαρμογής για χρήστες και ένα για διαχειριστές. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  3. Προσθέστε τις εφαρμογές που θέλετε να εμφανίζονται στην ίδια ομάδα παράδοσης με το ABBYY FineReader 14 και κάντε κλικ στο κουμπί Next (Επόμενο).
 5. Στο βήμα Desktops (Επιφάνειες εργασίας), προσθέστε τις επιφάνειες εργασίας που θα παρέχονται από την Ομάδα παράδοσης. Εάν δεν θέλετε να παρέχετε πρόσβαση σε επιφάνειες εργασίας, παραλείψτε αυτό το βήμα.
 6. Στο βήμα Summary (Σύνοψη), καθορίστε ένα όνομα για την ομάδα παράδοσης στην ενότητα Delivery Group name (Όνομα ομάδας παράδοσης) και μια περιγραφή στην ενότητα Delivery Group description, used as label in Receiver (optional) (Περιγραφή ομάδας παράδοσης που χρησιμοποιείται ως ετικέτα στον δέκτη (προαιρετικά)). Ολοκληρώστε τη διαδικασία δημιουργίας ομάδας παράδοσης.
 7. Επιλέξτε την ομάδα παράδοσης που δημιουργήσατε και κάντε κλικ στην επιλογή Edit Delivery Group (Επεξεργασία ομάδας παράδοσης). Στο πλαίσιο διαλόγου που ανοίγει, επιλέξτε την καρτέλα StoreFront, ενεργοποιήστε την επιλογή Automatically, using the StoreFront servers selected below (Αυτόματα, χρησιμοποιώντας τους διακομιστές StoreFront που είναι επιλεγμένοι παρακάτω) και καθορίστε τους διακομιστές StoreFront της ομάδας παράδοσης.

Για να προσθέσετε το ABBYY FineReader 14 σε μια υπάρχουσα ομάδα παράδοσης:

 1. Επιλέξτε την ομάδα παράδοσης στην οποία θέλετε να προσθέσετε το FineReader και κάντε κλικ στην επιλογή Add Applications (Προσθήκη εφαρμογών).
 2. Προσθέστε το ABBYY FineReader 14 με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στο βήμα 4 για μια νέα ομάδα παράδοσης.

02.11.2018 16:19:16

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.