Αποθήκευση των αποτελεσμάτων μέσω της γραμμής εντολών

Απαιτείται κατάλληλη άδεια ABBYY FineReader.

Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής κατά την έναρξη του προγράμματος

Για να μετατρέψετε σαρωμένα έγγραφα, αρχεία PDF ή/και αρχεία εικόνας σε επεξεργάσιμες μορφές και να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands> <OtherCommands>

FineReaderOCR.exe

Η διαδρομή προς το αρχείο FineReaderOCR.exe στον φάκελο εγκατάστασης προγράμματος.

Αν η πλήρης διαδρομή προς το αρχείο περιέχει κενά, τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

<ImageSourceCommands> - έγγραφα πηγή προς αναγνώριση Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για μετατροπή εγγράφων.
<RecognitionCommands> - παράμετροι αναγνώρισης Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για μετατροπή εγγράφων.
<ExportCommands> - αποθήκευση αποτελεσμάτων /out Out.Ext

Out.Ext είναι η διαδρομή προς το αρχείο που περιέχει τα αποτελέσματα αναγνώρισης, όπου .Ext είναι η επέκταση αρχείου. Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο με αυτό το όνομα, θα τροποποιηθεί.


Για μια λίστα των υποστηριζόμενων μορφών αρχείων, ανατρέξτε στις Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.

<OtherCommands> /report ReportFile Δημιουργεί μια αναφορά σχετικά με την ολοκληρωμένη εργασία μετατροπής. Το ReportFile είναι η διαδρομή προς το αρχείο της αναφοράς.

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Document1.pdf /lang French /out D:\Documents\Result.docx /report D:\Documents\ReportFile\log.txt

Με την παραπάνω εντολή θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR για να μετατρέψει και να αποθηκεύσει ένα αρχείο γαλλικής γλώσσας που ονομάζεται Document1.pdf σε ένα αρχείο που ονομάζεται Result.docx. Θα δημιουργηθεί επίσης ένα αρχείο αναφοράς με την ονομασία ReportFile.

Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των αποτελεσμάτων σύγκρισης κατά την έναρξη του προγράμματος

Για να πραγματοποιήσετε σύγκριση δύο εκδόσεων ενός εγγράφου και αποθήκευση του αποτελέσματος, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands> <ExportCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe είναι η διαδρομή προς το αρχείο Comparator.exe στον φάκελο εγκατάστασης προγράμματος.
<ImageSourceCommands> - έγγραφα προς σύγκριση Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για σύγκριση εγγράφων.
<ComparisonCommands> - ρυθμίσεις σύγκρισης Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραμέτρους της γραμμής εντολών για σύγκριση εγγράφων.
<ExportCommands> - αποθήκευση αποτελεσμάτων /saveFile:Out.Ext

Out.Ext είναι η διαδρομή προς το αρχείο που περιέχει τα αποτελέσματα σύγκρισης, όπου .Ext είναι η επέκταση αρχείου. Εάν υπάρχει ήδη ένα αρχείο με αυτό το όνομα, θα τροποποιηθεί.


Η επέκταση αρχείου πρέπει να συμμορφώνεται με τις μορφές αρχείων της λειτουργίας αποθήκευσης αποτελεσμάτων.


Για μια λίστα των υποστηριζόμενων μορφών αρχείων, ανατρέξτε στις Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.

/saveMode:SaveMode

Λειτουργία αποθήκευσης αποτελεσμάτων σύγκρισης. Αντικαταστήστε το "SaveMode" με ένα από τα παρακάτω:

  • PdfDocument1 - αποθηκεύει το πρώτο έγγραφο σε μορφή PDF και προσθέτει ένα σχόλιο για κάθε διαφορά,
  • PdfDocument2 - αποθηκεύει το δεύτερο έγγραφο σε μορφή PDF και προσθέτει ένα σχόλιο για κάθε διαφορά,
  • Word - αποθηκεύει μια λίστα διαφορών σε μορφή πίνακα Microsoft Word.

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff /saveFile:D:\Documents\Comparison.docx /saveMode:Word

Με την παραπάνω εντολή θα ξεκινήσει μια σύγκριση των εγγράφων γαλλικής γλώσσας Document1.pdf και Document2.pdf. Το πρόγραμμα θα καθορίσει αυτόματα, εάν θα χρησιμοποιηθεί OCR ή το υπάρχον κείμενο PDF. ABBYY Σύγκριση εγγράφων θα αγνοήσει όλες τις διαφορές στίξης, δεν θα ομαδοποιήσει τις διαφορές που θα βρει και θα αποθηκεύσει τα αποτελέσματα της σύγκρισης σε ένα αρχείο με την ονομασία Comparison.docx (σε μορφή πίνακα).

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.