Υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις μορφές που υποστηρίζονται από το ABBYY FineReader PDF.

Μορφή Επέκταση αρχείου Μορφές εισόδου
για το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR
Μορφές εισόδου
για το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF / για το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY
Μορφές αποθήκευσης
Έγγραφο PDF *.pdf + + +
Μορφές επεξεργάσιμου κειμένου
Έγγραφο του Microsoft Word *.doc, *.docx - + +
Βιβλίο εργασίας του Microsoft Excel 97-2003 *.xls, *.xlsx - + +
Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint *.pptx - + +
*.ppt - + -
Σχεδίαση του Microsoft Visio *.vsd, *.vsdx - + / - -
Έγγραφο HTML *.htm, *.html - + +
Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου *.rtf - + +
Έγγραφο κειμένου *.txt - + +
Αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα Microsoft Office Excel *.csv - - +
Κείμενο OpenDocument *.odt - + +
*.ods - + -
*.odp - + -
Έγγραφο FB2 *.fb2 - - +
Έγγραφο EPUB *.epub - - +
Μη επεξεργάσιμες μορφές
XPS (απαιτείται Microsoft .NET Framework 4) *.xps + + -
Έγγραφο DjVu *.djvu, *.djv + + +
Εικόνες
JPEG *.jpg, *.jpeg + + +
JPEG 2000 *.jp2, *.j2k, *.jpf, *.jpx, *.jpc + + +
PNG *.png + + +
TIFF *.tiff, *.tif + + +
BMP *.bmp, *.dib, *.rle + + +
GIF *.gif + + -
JBIG2 *.jbig2, *.jb2 + + +
PCX *.dcx, *.pcx + + +
SVG *.svg - + -

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε κείμενα σε μια συγκεκριμένη μορφή, πρέπει να διαθέτετε την κατάλληλη έκδοση του Microsoft Office ή LibreOffice εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Το Σύγκριση εγγράφων του ABBYY μπορεί να αποθηκεύσει αποτελέσματα σύγκρισης στις ακόλουθες μορφές:

  • Έγγραφο PDF (*.pdf)
    Για να προβάλλετε τα αρχεία PDF, πρέπει να έχετε μια εφαρμογή προβολής PDF εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Για να δείτε τη λίστα των διαφορών, ανοίξτε το παράθυρο Σχόλια.
  • Έγγραφο του Microsoft Word (*.docx)

Εάν τα μεταδεδομένα ενός εγγράφου περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το πρότυπο PDF/A ή PDF/UA, αυτό θα εμφανίζεται στο παράθυρο Ιδιότητες εγγράφου.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.