Παράμετροι γραμμής εντολών για τη μετατροπή εγγράφων

Για να ξεκινήσετε τη μετατροπή ενός εγγράφου σε επεξεργάσιμη μορφή, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Η διαδρομή προς το αρχείο FineReaderOCR.exe στον φάκελο εγκατάστασης προγράμματος.


Αν η πλήρης διαδρομή περιέχει κενά, τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

<ImageSourceCommands> - έγγραφα πηγή προς αναγνώριση ImageFiles

Η διαδρομή προς το αρχείο εικόνας ή το έγγραφο PDF.


Μπορείτε να καθορίσετε πολλά αρχεία διαχωρίζοντάς τα με κενά. Αν η πλήρης διαδρομή περιέχει κενά, τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

/scan [SourceName]

Λαμβάνει μια εικόνα από τον σαρωτή.  SourceName είναι η ονομασία του σαρωτή.


Αν δεν έχει καθοριστεί το SourceName, χρησιμοποιείται από προεπιλογή ο πιο πρόσφατος σαρωτής. Αν η ονομασία σαρωτή περιέχει κενά, τοποθετήστε την σε εισαγωγικά.

<RecognitionCommands> - παράμετροι αναγνώρισης /lang LangName

LangName είναι η γλώσσα αναγνώρισης.  


Αν δεν έχει καθοριστεί η LangName, χρησιμοποιείται από προεπιλογή η πιο πρόσφατη γλώσσα. Μπορείτε να καθορίσετε πολλές γλώσσες αναγνώρισης διαχωρίζοντάς τις με κενά.


Για μια λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών αναγνώρισης της γραμμής εντολών, ανατρέξτε στις τιμές παραμέτρων LangName για τη γραμμή εντολών.


Μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη γλώσσα αναγνώρισης, αν είναι αποθηκευμένη στον φάκελο έργου OCR. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε δύο σύμβολα "@" πριν από το όνομά της, π.χ. "@@ UserLang". Η ονομασία μιας προσαρμοσμένης γλώσσας δεν μπορεί να περιέχει μη αλφαριθμητικά σύμβολα όπως "!" ή "@".

<ExportCommands> - εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης /send Target

Target είναι η ονομασία μιας εξωτερικής εφαρμογής στην οποία θα αποσταλούν τα αποτελέσματα αναγνώρισης. Αντικαταστήστε το "Target" με ένα από τα παρακάτω:

  • MSWord - Microsoft Word,
  • MSExcel - Microsoft Excel,    
  • OpenOffice - Apache OpenOffice,
  • Mail - η εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε (τα αποτελέσματα είναι σε μορφή Microsoft Word),
  • Clipboard - το πρόχειρο
  • WebBrowser - το προεπιλεγμένο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε,
  • PDFViewer - το προεπιλεγμένο πρόγραμμα προβολής PDF που χρησιμοποιείτε,
  • PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Σύμφωνα με την παραπάνω εντολή, το πρόγραμμα επεξεργασίας OCR θα χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή και το άνοιγμα του αρχείου Guide_German.pdf στη γερμανική γλώσσα στο Microsoft Word.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αυτόματη αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής κατά την εκκίνηση του προγράμματος.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.