Autoriõigused

© 2017 ABBYY Production LLC. ABBYY, ABBYY FineReader, FineReader, ADRT ja Adaptive Document Recognition Technology on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte ABBYY Software Ltd. kaubamärgid.

© 2000–2012 Datalogics, Inc.

Datalogics®, The DL Logo®, PDF2IMG™ ja DLE™ on ettevõtte Datalogics, Inc. kaubamärgid.

© 1984–2012 Adobe Systems Incorporated ja selle litsentsiandjad. Kõik õigused kaitstud.

Adobe®, Acrobat®, The Adobe Logo®, Adobe PDF logo®, Adobe® PDF Library™, Powered by Adobe PDF Library logo ja Reader® on ettevõtte Adobe Systems Incorporated registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Mõned osad sellest arvutiprogrammist on kaitstud © 2008 Celartem, Inc. autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud.

Mõned osad sellest arvutiprogrammist on kaitstud © 2011 Caminova, Inc. autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud.

Mõned osad sellest arvutiprogrammist on kaitstud © 2013 Cuminas, Inc. autoriõigusega. Kõik õigused kaitstud.

DjVu on kaitstud USA patendiga nr 6,058,214. Välismaised patendid ootel.

Platvorm: AT&T Labs Technology.

© 2002–2008 Intel Corporation. Intel on ettevõtte Intel Corporation kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.

Autoriõigus © 1991–2016 Unicode, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Levitamise kasutustingimused: http://www.unicode.org/copyright.html.

Käesolevaga lubatakse kellel tahes, olles hankinud Unicode'i andmefailide eksemplari ja sellega seotud mis tahes dokumentatsiooni („andmefailid”) või Unicode'i tarkvara ja mis tahes sellega seotud dokumentatsioon („tarkvara”), tegeleda andmefailide või tarkvaraga tasuta ja piiranguteta, sealhulgas andmefailide või tarkvara eksemplaride kasutamise, kopeerimise, muutmise, ühendamise, avaldamise, levitamise ja/või müümisega õiguste piiranguteta ning lubada isikutel, kellele on paigaldatud andmefailid või tarkvara nii teha, eeldusel et (a) see autoriõiguse ja loa teatis ilmub kõigil andmefailide või tarkvara eksemplaridel, (b) see autoriõiguse ja loa teatis ilmub seotud dokumentatsioonis ja (c) igas muudetud andmefailis või tarkvaras, aga ka andmefaili(de) või tarkvaraga seotud dokumentatsioonis on olemas selge teatis, et andmeid või tarkvara on muudetud.

ANDMEFAILID JA TARKVARA ANTAKSE KASUTAMISEKS „NAGU NEED ON”, ILMA MIS TAHES OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT TURUSTATAVUSE, MINGIKS KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE POOLTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISEGA SEOTUD GARANTIIDETA. KÄESOLEVAS TEATISES HÕLMATUD AUTORIÕIGUSE VALDAJA VÕI VALDAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES NÕUETE VÕI MIS TAHES OTSESTE VÕI PÕHJUSLIKE KAHJUDE EEST VÕI MIS TAHES KAHJUDE EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD KASUTAMISVÕIMALUSE PUUDUMINE, ANDMETE KAOTSIMINEK VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGURIKKUMISE, HOOLETUSE VÕI MUU ÕIGUSRIKKUMISEGA, MIS ON TEKKINUD TARKVARA KASUTAMISEST VÕI TOIMIMISEST TULENEVALT VÕI ON SEOTUD TARKVARA VÕI ANDMEFAILIDE KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA.

Autoriõiguse valdaja nime ei tohi nendes andmefailides või tarkvaras kasutada reklaamides või muul viisil müügi, kasutuse või muude tegemiste edendamiseks ilma autoriõiguse valdaja eelneva kirjaliku loata, välja arvatud käesolevas teatises sisalduv.

Unicode on ettevõtte Unicode, Inc. registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

JasPeri litsentsi versioon 2.0:

Autoriõigus © 2001–2006 Michael David Adams

Autoriõigus © 1999–2000 Image Power, Inc.

Autoriõigus © 1999–2000 The University of British Columbia

Kõik õigused kaitstud.

Selle tarkvara osad on kaitstud autoriõigusega © 2009 The FreeType Project (www.freetype.org). Kõik õigused kaitstud.

See tarkvara põhineb osaliselt tööl, mille tegi ettevõte Independent JPEG Group.

PDF-XChange Standard © 2001–2013 Tracker Software Products Ltd. poolt.

© Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud. Microsoft, Active Directory, Excel, Office 365, OneDrive, Outlook, PowerPoint, SharePoint, Visio, Windows, Windows Server ja Windows Design 2012 on registreeritud kaubamärgid või ettevõtte Microsoft Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Apache, OpenOffice ja kajaka logo on ettevõtte The Apache Software Foundation kaubamärgid, registreeritud Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. Nende märkide kasutamisest pole võimalik tuletada ettevõtte Apache Software Foundation heakskiitu.

Autoriõigus © 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated

Käesolevaga lubatakse tasuta kellel tahes, kes hangib selle dokumentide faili eksemplari, dokumentide eksemplare kasutada, kopeerida, avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa ning lubada seda teha ka teistel, eeldusel et: 

- Selle dokumendi redigeerimine ega muul moel muutmine pole lubatud; ja
- Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja loa teatis peavad sisalduma kõigis dokumentide eksemplarides.

Käesolevaga lubatakse kellel tahes, olles hankinud selle dokumentatsiooni faili eksemplari luua käesoleva dokumendi sisu alusel oma tuletatud teoseid kasutamiseks, kopeerimiseks, avaldamiseks, levitamiseks, sublitsentseerimiseks ja/või müümiseks ning lubada teistel teha sama, eeldusel et tuletatud tööd pole esitatud selle dokumendi koopia või versioonina.

Adobe ei vastuta ühegi osapoole saamata jäänud tulu või kasumi või kaudsete, juhuslike, eriliste, otseste või muude sarnaste kahjude eest, põhinegu need siis õiguserikkumisel (sealhulgas, ilma piiranguteta hooletus või range vastutus), lepingul või muudel juriidilistel või õiglastel alustel isegi juhul, kui Adobe'i oli teavitatud või pidi ta olema teadlik selliste kahjude võimalusest. Adobe'i materjale pakutakse põhimõtte „NAGU NEED ON” alusel. Adobe ütleb konkreetselt lahti kõikidest väljendatud, seadusega ettenähtud või kaudsetest garantiidest Adobe'i materjalide suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult neist, mis puudutavad turustatavust või mingiks kindlaks eesmärgiks sobivust või mis tahes kolmanda isiku õiguste mitterikkumist seoses Adobe'i materjalidega.

Autoriõigus © 2010–2013 Marti Maria Saguer. Kõik õigused kaitstud.

Autoriõigus © 2003 Calyptix Security Corporation

Kõik õigused kaitstud. 

See kood on tuletatud tarkvarast, mida aitas ettevõttel Calyptix Security Corporation luua Yuliang Zheng. Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused: 1. Lähtekoodina levitamisel tuleb jätta alles ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus. 2. Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antavates materjalides. 3. Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime Calyptix Security Corporation ega selle kaastöötajate nimesid. AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

Miama Nueva autoriõigus © 2014, Linus Romer, reserveeritud kirjatüübi nimega Miama Nueva.

Pecita autoriõigus © 2009–2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), reserveeritud kirjatüübi nimega Pecita.

Bad Script Regular autoriõigus © 2011, Cyreal (www.cyreal.org) reserveeritud kirjatüübi nimega "Bad Script".

Selle kirjatüübi tarkvara on litsentsitud vastavalt litsentsile SIL Open Font, versioon 1.1.

See litsents on kopeeritud lõppkasutaja litsentsilepingus ja on saadaval ka koos KKK-ga lehel http://scripts.sil.org/OFL

MD5C.C - RSA Data Security, Inc., MD5 sõnumilühendi algoritm

Autoriõigus © 1991–2, RSA Data Security, Inc. Loodud 1991. Kõik õigused kaitstud.

See tarkvara on tuletatud ettevõttest RSA Data Security, Inc. MD5 sõnumilühendi algoritm.

Autoriõigus © 1998–2011 OpenSSL Project. Kõik õigused reserveeritud. 
See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt arendatud tarkvara, et kasutada seda OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org/). 
Autoriõigus © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Kõik õigused reserveeritud. 
See toode sisaldab Eric Youngi kirjutatud krüptograafilist tarkvara (eay@cryptsoft.com) 
Eric Young on kasutatava teegi osade autor. 
See toode sisaldab Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com). 

OpenSSL litsentsi autoriõigus © 1998–2011 The OpenSSL Project. Kõik õigused reserveeritud. Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused: 1. Lähtekoodina levitamisel tuleb jätta alles ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus. 2. Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antavates materjalides. 3. Kõik selle tarkvara funktsioone või kasutamist mainivad reklaammaterjalid peavad esitama järgmise kinnituse: „See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt arendatud tarkvara, et kasutada seda OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org/)” 4. Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nimesid „OpenSSL Toolkit” ja „OpenSSL Project”. Palun pöörduge kirjaliku loa saamiseks aadressile openssl-core@openssl.org. 5. Sellest tarkvarast tuletatud tooted ei tohi kanda nime „OpenSSL”, samuti ei tohi tekst „OpenSSL” sisalduda nende nimes ilma OpenSSL Projecti eelneva kirjaliku loata. 6. Mis tahes vormis levitamisel peab toode sisaldama järgmist kinnitust: „See toode sisaldab OpenSSL Projecti poolt arendatud tarkvara, et kasutada seda tootes OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" OpenSSL PROJEKT PAKUB SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUTAKSE MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. OpenSSL PROJEKT EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS, ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

See toode sisaldab Eric Youngi kirjutatud krüptograafilist tarkvara (eay@cryptsoft.com). See toode sisaldab Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com).
Algupärane SSLeay litsents
autoriõigus © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Kõik õigused kaitstud. See pakett on Eric Youngi poolt kirjutatud SSLi rakendamine (eay@cryptsoft.com). Rakendus oli kirjutatud nii, et see vastaks Netscape'i protokollile SSL. See teek on vaba äriliseks ja mitteäriliseks kasutamiseks seni, kuni järgitakse järgmisi tingimusi. Järgmised tingimused kehtivad iga selles jaotuses leiduva koodi kohta, olgu see siis RC4, RSA, lhash, DES, jne kood; mitte üksnes SSL-kood. Selle jaotusega kaasnev SSL-dokumentatsioon on kaetud samade autoriõiguse tingimustega, välja arvatud see, et sertifikaadi omanik on Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Autoriõigus jääb Eric Youngile ja mis tahes autoriõiguse teateid koodis ei saa sellisena eemaldada. Kui seda paketti kasutatakse tootes, tuleks osutada Eric Youngile kui kasutatava teegi osade autorile. See võib olla programmi käivitamisel ilmuva tekstilise sõnumi vormis või pakendiga antavas dokumentatsioonis (internetis või tekstiline). Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused: 1. Lähtekoodina levitamisel tuleb alles jätta autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus. 2. Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antavates materjalides. 3. Kõik reklaammaterjalid, mis mainivad selle tarkvara funktsioone või kasutamist, peavad sisaldama järgmist kinnitust: „See toode sisaldab Eric Youngi kirjutatud krüptograafilist tarkvara (eay@cryptsoft.com)” Sõna „krüptograafiline” võib ära jätta, kui teegi kasutamine pole krüptograafiaga seotud :-). 4. Kui lisate rakenduste kataloogist (rakenduse kood) mis tahes Windowsi erikoodi (või selle tuletise), peate lisama kinnituse: „See toode sisaldab Tim Hudsoni kirjutatud tarkvara (tjh@cryptsoft.com)” SEDA TARKVARA PAKUB ERIC YOUNG „NAGU SEE ON” JA LOOBUTAKSE MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD. Selle koodi mis tahes avalikult kättesaadava versiooni või tuletise litsentsi ja levitamise tingimusi ei saa muuta; st et seda koodi ei saa lihtsalt kopeerida ja viia mõne teise levitamise litsentsi alla [sh GNU avalik litsents.]

Chrome V8

Autoriõigus 2006–2011, V8 projekti autorid. Kõik õigused kaitstud.

Autoriõigus 2014, V8 projekti autorid. Kõik õigused kaitstud.

Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused:

* Lähtekoodina levitamisel tuleb alles jätta ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.

* Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus, kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antud materjalides.

* Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime Google Inc. ega selle kaastöötajate nimesid.

AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

Chrome V8 / Strongtalk

Autoriõigus © 1994–2006 Sun Microsystems Inc.

Kõik õigused kaitstud.

Levitamine ja kasutamine binaarvormingus ja lähtekoodina, muutmata või muudetuna on lubatud eeldusel, et täidetud on järgmised tingimused:

* Lähtekoodina levitamisel tuleb alles jätta ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus.

* Binaarvormingus levitamisel tuleb taastekitada ülal toodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgnev lahtiütlus kas toote dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisel antud materjalides.

* Sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku loata nime Sun Microsystems ega kaastöötajate nimesid.

AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA „NAGU SEE ON” JA LOOBUVAD MIS TAHES OTSESTEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRAVALT, KAUDSETEST GARANTIIDEST TURUSTATAVUSE JA KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS. AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASTÖÖTAJAD EI VASTUTA MITTE MINGIL JUHUL MIS TAHES OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERI-, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMISE VAJADUS; SAAMATA JÄÄNUD TULU, ANDMETE KAOTSIMINEK, KASUTAMISE VÕIMETUS; ÄRITEGEVUSE SEISKUMINE), OLENEMATA PÕHJUSTEST JA VASTUTUSE TEOORIAST, OLGU SEE LEPINGULINE, OTSENE VASTUTUS VÕI ÕIGUSERIKKUMINE (SH HOOLETUS VÕI MUU) JA OLENEMATA SELLEST, KUIDAS SEE TARKVARA KASUTAMISEL TEKKIS ISEGI JUHUL, KUI SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST ON TEAVITATUD.

TWAIN ToolkitI levitatakse nagu see on. TWAIN ToolkitI arendajad ja levitajad ütlevad selgesõnaliselt lahti kõigist kaudsetest, otsestest või kohustuslikest garantiidest, sealhulgas ilma piiranguteta kaudsetest garantiidest turustatavuse, kolmandate poolte õiguste mitterikkumise ja mingiks otstarbeks sobivuse osas. Ei arendajad ega levitajad vastuta TWAIN Toolkiti reproduktsiooni, muutmise, levitamise või muu kasutamine tulemusel tekkivate otseste, kaudsete, eriliste, juhuslike või põhjuslike kahjude eest.

EPUB ja EPUB-i logo on ettevõtte IDPF (International Digital Publishing Forum) registreeritud kaubamärgid.

JavaScript on ettevõtte Oracle ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärk. 

Amazon, Kindle ja vastavad logod on ettevõtte Amazon.com, Inc. või selle partnerite kaubamärgid.

Arial on ettevõtte Monotype Corporation kaubamärk ja võib olla registreeritud teatud jurisdiktsioonides.

Palatino on ettevõtte Monotype Imaging Inc. kaubamärk ja võib olla registreeritud teatud teistes jurisdiktsioonides.

Lucida on ettevõtte Bigelow & Holmes Inc. kaubamärk, registreeritud USA Patendi- ja Kaubamärgiametis ning Euroopa Liidus ja võib olla registreeritud teisteski jurisdiktsioonides.

Corel ja WordPerfect on ettevõtte Corel Corporation ja/või selle tütarettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

Citrix, Citrix XenApp ja Citrix logo on ettevõtte Citrix Systems, Inc. ja/või ühe või enama selle tütarettevõtte kaubamärgid ja võivad olla registreeritud Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiametis ja teistes riikides. Siin tehtud avaldused ja avaldatud arvamused kuuluvad eranditult ettevõttele ABC EDUCATION SERVICES; ettevõte Citrix Systems, Inc. neid ei jaga ega esinda need tema vaatekohta. See ettekanne ei kujuta endast mis tahes toote, teenuse või seisukoha heaks kiitmist. Citrix ei anna mitte mingeid otseseid ega kaudseid kinnitusi, garantiisid ega tagatisi selle esitluse sisu või selle esitlusega seotud mis tahes materjali sisu täielikkuse, täpsuse, usaldusväärsuse, sobivuse, kättesaadavuse või omavääringu kohta. Citrix, selle esindajad, ametnikud, töötajad, litsentsiaadid või sidusettevõtjad ei vastuta mitte mingil juhul mis tahes kahjude eest (sealhulgas, ilma piiranguteta saamata jäänud tulu, äriinfo ja info kadumise hüvitis), mis tulenevad esitluses sisalduvast teabest või avaldustest. Igasugune lootus, mille panete sellisele sisule, on rangelt teie omal vastutusel.

Kõik teised kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

02.11.2018 16:19:20

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.