Προστασία εγγράφων PDF με κωδικούς πρόσβασης

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF, μπορείτε να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία και εκτύπωση.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.