Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Το ABBYY FineReader διαθέτει τις ακόλουθες συντομεύσεις πληκτρολογίου για τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εντολές.

Παράθυρο Νέα εργασία

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση
Νέο έγγραφο PDF Ctrl+N
Άνοιγμα αρχείου PDF... Ctrl+O
Άνοιγμα στον Επεξεργαστή OCR... Ctrl+R
Σάρωση στον Επεξεργαστή OCR Ctrl+S
Νέο έργο OCR Ctrl+Shift+N
Άνοιγμα έργου OCR... Ctrl+Shift+O
Επιλογές... Ctrl+>
Έξοδος Ctrl+Q

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση
Μετακίνηση προς τα επάνω Alt+↑
Μετακίνηση προς τα κάτω Alt+↓
Αφαίρεση Del
Επιλογή όλων Ctrl+A
Εύρεση πρόσφατων εγγράφων Ctrl+F

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση
Βοήθεια F1

***Επιστροφή στην κορυφή

Πρόγραμμα επεξεργασίας OCR

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση
Νέα εργασία... Ctrl+N
Άνοιγμα εικόνας... Ctrl+O
Σάρωση σελίδων... Ctrl+K
Αποθήκευση εικόνων σελίδας ως... Ctrl+Alt+S
Κλείσιμο Ctrl+W
Νέο έργο OCR Ctrl+Shift+N
Άνοιγμα έργου OCR... Ctrl+Shift+O
Αποθήκευση έργου OCR... Ctrl+Shift+S
Έγγραφο e-mail Ctrl+M
Εικόνες e-mail Ctrl+Alt+M
Εκτύπωση κειμένου Ctrl+P
Εκτύπωση εικόνας Ctrl+Alt+P
Έξοδος Ctrl+Q

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση
Αναίρεση Ctrl+Z
Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Y
Αποκοπή Ctrl+X
Αναγνώριση και αντιγραφή κειμένου Ctrl+C
Αντιγραφή περιοχής ως εικόνας Ctrl+Shift+C
Επικόλληση Ctrl+V
Διαγραφή Del
Επιλογή όλων Ctrl+ A
Ακύρωση επιλογής Ctrl+Shift+A
Διαγραφή σελίδων... Ctrl+Backspace
Διαγραφή περιοχών και κειμένου Ctrl+Del
Διαγραφή κειμένου Ctrl+Shift+Del
Δεξιόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+>
Αριστερόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+<
Επεξεργασία εικόνων σελίδας... Ctrl+I
Εύρεση... Ctrl+F
Εύρεση επόμενου F3
Αντικατάσταση... Ctrl+H

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Προβολή

Εντολή Συντόμευση
Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης F5
Εμφάνιση παραθύρου Ζουμ Ctrl+F5
Μόνο παράθυρο «Εικόνα» F6
Παράθυρα «Εικόνα» και «Κείμενο» F7
Μόνο παράθυρο «Κείμενο» F8
Επόμενο παράθυρο Ctrl+Tab
Προηγούμενο παράθυρο Ctrl+Shift+Tab
Μεγέθυνση Ctrl++
Σμίκρυνση Ctrl+-
Βέλτιστη προσαρμογή Ctrl+0
Μετάβαση σε αριθμό σελίδας... Ctrl+G
Μετάβαση στην επόμενη σελίδα Ctrl+↓
Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα Ctrl+↑
Μετάβαση στην πρώτη σελίδα Ctrl+Home
Μετάβαση στην τελευταία σελίδα Ctrl+End
Κλείσιμο σελίδας Ctrl+F4

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Αναγνώριση

Εντολή Συντόμευση
Αναγνώριση όλων των σελίδων Ctrl+Shift+R
Αναγνώριση σελίδας Ctrl+R
Ανάλυση όλων των σελίδων Ctrl+Shift+E
Ανάλυση σελίδας Ctrl+E
Επαλήθευση κειμένου... Ctrl+F7
Επόμενο σφάλμα Alt+↓
Προηγούμενο σφάλμα Alt+↑
Σήμανση κειμένου ως επαληθευμένο Ctrl+T

Μενού Περιοχή

Εντολή Συντόμευση
Αναγνώριση περιοχής Ctrl+Shift+B
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Κείμενο Ctrl+2
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Πίνακας Ctrl+3
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα Ctrl+4
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Εικόνα φόντου Ctrl+6
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Γραμμικός κώδικας Ctrl+5
Αλλαγή τύπου περιοχής σε Περιοχή αναγνώρισης Ctrl+1

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Εργαλεία

Εντολή Συντόμευση
Προβολή λεξικών... Ctrl+Alt+D
Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης Ctrl+Shift+H
Hot Folder Ctrl+Shift+F
Επιλογές... Ctrl+>

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση
Βοήθεια F1

***Επιστροφή στην κορυφή

Γενικά

Εντολή Συντόμευση
Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος κειμένου έντονη γραφή Ctrl+B
Επισήμανση του επιλεγμένου αποσπάσματος κειμένου πλάγια γραφή Ctrl+I
Υπογράμμιση του επιλεγμένου αποσπάσματος κειμένου Ctrl+U
Μετάβαση σε κελί πίνακα Πλήκτρα βέλους
Μετάβαση σε Παράθυρο σελίδων Alt+1
Μετάβαση σε Παράθυρο εικόνας Alt+2
Μετάβαση σε Παράθυρο κειμένου Alt+3
Μετάβαση σε Παράθυρο ζουμ Alt+4

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις πληκτρολογίου στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR.

Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση στο πρόγραμμα επεξεργασίας OCR:

  1. Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή γραμμών εργαλείων και συντομεύσεων κάνοντας κλικ στο κουμπί Προβολή > Γραμμές εργαλείων >Προσαρμογή....
  2. Στην καρτέλα Συντομεύσεις πληκτρολογίου επιλέξτε μια κατηγορία στο πεδίο Κατηγορίες.
  3. Στο πεδίο Εντολές επιλέξτε την εντολή για την οποία θέλετε να καθορίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου.
  4. Τοποθετήστε τον δρομέα στο πεδίο Πιέστε το νέο πλήκτρο συντόμευσης και πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτή την εντολή.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση. Ο επιλεγμένος συνδυασμός πλήκτρων θα προστεθεί στο πεδίο Τρέχουσα συντόμευση.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
  7. Για να επαναφέρετε τις συντομεύσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους, επιλέξτε Επαναφορά (για μια επιλεγμένη κατηγορία εντολής) ή Επαναφορά όλων (για όλα τα πλήκτρα συντόμευσης).

Πρόγραμμα επεξεργασίας PDF

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση
Νέα εργασία... Ctrl+N
Άνοιγμα... Ctrl+O
Αποθήκευση Ctrl+S
Αποθήκευση ως έγγραφο PDF... Ctrl+Shift+S
Κλείσιμο εγγράφου Ctrl+W
Εκτύπωση... Ctrl+P
Επιλογές... Ctrl+>
Έξοδος Ctrl+Alt+W

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση
Αναίρεση Ctrl+Z
Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Y
Αποκοπή Ctrl+X
Αντιγραφή Ctrl+C
Αντιγραφή περιοχής ως Εικόνα Ctrl+C
Αντιγραφή περιοχής ως Κείμενο Ctrl+Shift+C
Αντιγραφή περιοχής ως Πίνακας Ctrl+Alt+C
Επικόλληση Ctrl+V
Διαγραφή Del
Επιλογή όλων Ctrl+A

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Έγγραφο

Εντολή Συντόμευση
Προσθήκη σημείωσης Ctrl+M
Επισήμανση Ctrl+H
Υπογράμμιση Ctrl+Shift+U
Διακριτή διαγραφή Ctrl+K
Εισαγωγή κειμένου Ctrl+J
Αναζήτηση και επισήμανση Alt+Shift+3
Αναγνώριση εγγράφου Ctrl+Shift+R
Προσθήκη σελιδοδείκτη... Ctrl+D
Εύρεση... Ctrl+F
Εύρεση επόμενου F3

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Οργάνωση σελίδων

Εντολή Συντόμευση
Προσθήκη κενής σελίδας Ctrl+Shift+B
Προσθήκη σελίδων από PDF... Ctrl+Shift+P
Προσθήκη σελίδων από αρχείο... Ctrl+Shift+O
Προσθήκη σελίδων από σαρωτή... Ctrl+Shift+K
Δεξιόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+>
Αριστερόστροφη περιστροφή σελίδων Ctrl+Shift+<
Σωστός προσανατολισμός Σελίδας Ctrl+Shift+/
Περικοπή σελίδων Ctrl+Shift+X
Αντικατάσταση σελίδων Ctrl+Shift+E
Μετακίνηση σελίδων Ctrl+Shift+M
Διαγραφή σελίδων Ctrl+Backspace

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία Περιεχομένου

Εντολή Συντόμευση
Προσθήκη σύνδεσης... Ctrl+L

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Ασφάλεια

Εντολή Συντόμευση
Λειτουργία επιμέλειας έκδοσης Ctrl+Shift+H
Διαγραφή κειμένου και εικόνων Ctrl+R

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Προβολή

Εντολή Συντόμευση
Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης F5
Σελίδες Alt+Shift+1
Σελιδοδείκτες Alt+Shift+2
Αναζήτηση Alt+Shift+3
Συνημμένα Alt+Shift+4
Ψηφιακές υπογραφές Alt+Shift+5
Προβολή παραθύρου σχολίων F7
Μεγέθυνση Ctrl++
Σμίκρυνση Ctrl+-
Βέλτιστη προσαρμογή Ctrl+0
Πραγματικό μέγεθος Ctrl+1
Προσαρμογή κατά πλάτος Ctrl+2
Μετάβαση σε αριθμό σελίδας... Ctrl+G
Επόμενη σελίδα Ctrl+↓
Προηγούμενη σελίδα Ctrl+↑
Πρώτη σελίδα Home
Τελευταία σελίδα End
Πίσω Alt+←
Προώθηση Alt+→
Προβολή μίας σελίδας Ctrl+5
Κύλιση μίας σελίδας Ctrl+6
Προβολή δύο σελίδων Ctrl+7
Κύλιση δύο σελίδων Ctrl+8
Πλήρης οθόνη F11

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση
Βοήθεια F1

Γενικά

Εντολή Συντόμευση
Αποθήκευση επιλεγμένων σελίδων Ctrl+Alt+S

Σύγκριση εγγράφων του ABBYY

Μενού Αρχείο

Εντολή Συντόμευση
Νέα σύγκριση Ctrl+N
Άνοιγμα εγγράφου... Ctrl+O
Κλείσιμο εγγράφου Ctrl+W
Αποθήκευση... Ctrl+S
Έξοδος Ctrl+Q

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση
Αναίρεση Ctrl+Z
Ακύρωση αναίρεσης Ctrl+Y
Επιλογή όλων των διαφορών Ctrl+A

***Επιστροφή στην κορυφή

Μενού Προβολή

Εντολή Συντόμευση
Μεγέθυνση Ctrl++
Σμίκρυνση Ctrl+-
Προσαρμογή κατά πλάτος Ctrl+0
Επόμενη σελίδα Ctrl+↓
Προηγούμενη σελίδα Ctrl+↑

Μενού Σύγκριση

Εντολή Συντόμευση
Σύγκριση εγγράφων Ctrl+R
Επόμενη διαφορά Ctrl+→
Προηγούμενη διαφορά Ctrl+←
Παράβλεψη διαφοράς Del

Μενού Βοήθεια

Εντολή Συντόμευση
Βοήθεια F1

***Επιστροφή στην κορυφή

12.06.2024 14:29:36

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.