Αναθεώρηση εγγράφων PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF περιλαμβάνει μια σειρά από δυνατότητες για την αναθεώρηση εγγράφων PDF. Κατά την ανάγνωση ενός εγγράφου, μπορείτε να προσθέσετε σχόλια, να επισημάνετε σημαντικά αποσπάσματα, να κρατήσετε σημειώσεις, να σχεδιάσετε σχήματα σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν επισημανθεί και να τοποθετήσετε σφραγίδες σε σελίδες.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.