Παράμετροι γραμμής εντολών για την αντιγραφή εγγράφων

Για να συγκρίνετε δύο εκδόσεις ενός εγγράφου στο ABBYY Σύγκριση εγγράφων, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

Comparator.exe /compare <ImageSourceCommands> <ComparisonCommands>

Comparator.exe /compare Comparator.exe είναι η διαδρομή προς το αρχείο Comparator.exe στον φάκελο εγκατάστασης προγράμματος.
<ImageSourceCommands> - έγγραφα προς σύγκριση /file1:File_1 /file2:File_2

Το File_n είναι η διαδρομή προς το έγγραφο.


Αν η πλήρης διαδρομή περιέχει κενά, τοποθετήστε τη σε εισαγωγικά.

<ComparisonCommands> - ρυθμίσεις σύγκρισης /lang:LangName

LangName είναι η γλώσσα του εγγράφου.


Αν δεν έχει καθοριστεί η LangName, χρησιμοποιείται από προεπιλογή η πιο πρόσφατη γλώσσα. Μπορείτε να καθορίσετε πολλές γλώσσες αναγνώρισης διαχωρίζοντάς τις με κενά.


Για μια λίστα των υποστηριζόμενων γλωσσών αναγνώρισης της γραμμής εντολών, ανατρέξτε στις τιμές παραμέτρων LangName για τη γραμμή εντολών.

Πρόσθετες επιλογές:

/recMode:RecognitionMode

Λειτουργία αναγνώρισης PDF. Αντικαταστήστε το "RecognitionMode" με ένα από τα παρακάτω:

  • UseOnlyPdfText - χρησιμοποιεί μόνο το κείμενο από το αρχείο PDF. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται από προεπιλογή (όταν δεν καθορίζεται η επιλογή /recMode:RecognitionMode),
  • AutoChoose - επιλέγει αυτόματα αν θα χρησιμοποιήσει το OCR ή το κείμενο PDF,
  • UseOnlyOCR - χρησιμοποιεί OCR.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους επεξεργασίας εγγράφων, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτίωση των αποτελεσμάτων σύγκρισης.

Πρόσθετες επιλογές:

/options:OptionsList

Αντικαταστήστε το OptionsList με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα (χωρισμένα με κόμματα):

  • NoheadersFooters - δεν πραγματοποιεί αναζήτηση σε κεφαλίδες ή υποσέλιδα (το πρόγραμμα πραγματοποιεί αναζήτηση σε κεφαλίδες και υποσέλιδα από προεπιλογή),
  • IgnorePunctDiff - αγνοεί τις διαφορές στίξης (το πρόγραμμα αναζητά σφάλματα στίξης από προεπιλογή),
  • IgnoreOneLetterDiff - αγνοεί διαφορές που αφορούν μόνο ένα γράμμα (το πρόγραμμα αναζητά ορθογραφικά λάθη από προεπιλογή).
  • UngroupDiff - δεν ομαδοποιεί τις διαφορές που έχουν βρεθεί, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών στο σώμα κειμένου, στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα (το πρόγραμμα ομαδοποιεί τις διαφορές από προεπιλογή).

Παράδειγμα εντολής:

“C:\Program Files\ABBYY FineReader 16\Comparator.exe” /compare /file1:D:\Documents\Document1.pdf /file2:D:\Documents\Document2.pdf /lang:French /recMode:AutoChoose /options:IgnorePunctDiff,UngroupDiff

Με την παραπάνω εντολή θα εκκινηθεί μια σύγκριση των γαλλικών εγγράφων που ονομάζονται Document1.pdf και Document2.pdf και θα καθορίσει αυτόματα αν θα χρησιμοποιηθεί OCR ή το κείμενο του εγγράφου. ABBYY Σύγκριση εγγράφων θα αγνοήσει όλες τις διαφορές στίξης και δεν θα ομαδοποιήσει τις διαφορές που βρίσκει.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αυτόματη αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της γραμμής εντολών για αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής κατά την εκκίνηση του προγράμματος.

17.05.2023 7:34:37

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.