Lưu tài liệu PDF

PDF Editor cho phép bạn lưu toàn bộ tài liệu PDF hoặc chỉ các trang được chọn. Có nhiều tùy chọn lưu khác nhau.

  • Để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện cho tài liệu PDF hiện tại của mình, hãy nhấp vào Tệp > Lưu trong trình đơn chính. Ngoài ra, nhấp vào trong thanh công cụ trên tab Tài liệu.
  • Để lưu tài liệu PDF hiện tại của bạn dưới một tên khác hoặc vào một thư mục khác, hãy nhấp vào в Tệp > Lưu thành > Tài liệu PDF... trên trình đơn chính. Ngoài ra, nhấp vào trong thanh công cụ trên tab Tài liệu và sau đó nhấp vào Tài liệu PDF....
  • Để lưu tài liệu của bạn dưới dạng tài liệu PDF trong đó người dùng có thể chọn, sao chép và chỉnh sửa nội dung, nhấp Tệp > Lưu thành > Tài liệu PDF có thể tìm kiếm. Ngoài ra, nhấp vào Lưu thành trong thanh công cụ trên tab Tài liệu và sau đó nhấp vào Tài liệu PDF có thể tìm kiếm.
    Kết quả là, tài liệu PDF của bạn sẽ được chuyển đổi thành tệp PDF có thể tìm kiếm bằng các tùy chọn lưu đang được chọn. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên PDF tab.
  • Để lưu tài liệu PDF không có lớp văn bản nào (tài liệu PDF như vậy không thể tìm kiếm được và có nội dung không thể chọn, sao chép hoặc chỉnh sửa) nhấp Tệp > Lưu thành > Tài liệu PDF chỉ hình ảnh. Ngoài ra, nhấp vào Lưu thành trong thanh công cụ trên tab Tài liệu và sau đó nhấp vào Tài liệu PDF chỉ hình ảnh.
    Kết quả là, tài liệu PDF của bạn sẽ được chuyển đổi thành tệp PDF chỉ hình ảnh bằng các tùy chọn lưu đang được chọn. Để thay đổi tùy chọn lưu, nhấp vào nút Tùy chọn... trong hộp thoại lưu và chọn tùy chọn lưu mong muốn trên PDF tab.

Để chuyển đổi chỉ một số trang của tài liệu, trong ngăn Trang, chọn các trang bạn muốn lưu và nhấp Lưu thành trên trình đơn lối tắt. Ngoài ra, điều hướng đến tab Sắp xếp trang, chọn các trang thích hợp và nhấp vào mũi tên bên cạnh nút trong thanh công cụ.

17.05.2023 7:35:17

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.