Tách theo số trang

Để tách tài liệu theo số trang, hãy làm như sau:

 1. Mở tài liệu bằng PDF Editor, sau đó chọn Tệp > Tách tài liệu...
 2. Trong hộp thoại mở ra:
  1. Chọn Phương pháp tách > Theo số trang.
  2. Chỉ định Số trang, là số lượng trang tối đa được phép cho từng tài liệu mới.
  3. Thay đổi Tên tệp nếu cần. Tên của tất cả các tài liệu mới được đánh số ở cuối để giúp phân biệt. Cho phép đánh số trước hoặc sau tên và chỉ định số lượng chữ số.

   Ví dụ: thông số "Tên: Document, Đánh số: Sau tên, Số lượng chữ số: 3" sẽ tạo ra tên tài liệu như sau: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, v.v...
   Theo mặc định, tên của tài liệu nguồn sẽ được sử dụng.
  4. Lưu tài liệu mới vào thư mục tài liệu nguồn hoặc chỉ định một vị trí khác.

   Tệp đính kèm sẽ được gửi tới một thư mục riêng có tên Tệp đính kèm trong cùng thư mục lớn. Dấu trang sẽ không còn ở tài liệu mới.
 3. Nhấp Tách.

Sau khi tách xong, thư mục chứa tệp mới sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.