Tách theo kích cỡ tệp

Để tách tài liệu PDF theo kích cỡ tệp, hãy làm như sau:

 1. Mở tài liệu bằng PDF Editor, sau đó chọn Tệp > Tách tài liệu...
 2. Trong hộp thoại mở ra:
  1. Chọn Phương pháp tách > Theo kích cỡ tệp.
  2. Chỉ định Kích thước tệp, là kích thước tệp tối đa được phép cho mỗi tài liệu mới.

   Kích thước tệp chỉ định phải nhỏ hơn kích thước tệp gốc.
   Kích thước tài liệu mới có thể lớn hơn kích thước đã chỉ định, tùy vào nội dung của tài liệu PDF (vd: nếu tài liệu chứa nhiều ảnh, phông chữ, biểu mẫu tương tác, v.v...).
  3. Thay đổi Tên tệp nếu cần. Tên của tất cả các tài liệu mới được đánh số ở cuối để giúp phân biệt. Cho phép đánh số trước hoặc sau tên và chỉ định số lượng chữ số.

   Ví dụ: thông số "Tên: Document, Đánh số: Sau tên, Số lượng chữ số: 3" sẽ tạo ra tên tài liệu như sau: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf, v.v...
   Theo mặc định, tên tài liệu nguồn sẽ được sử dụng.
  4. Lưu tài liệu mới vào thư mục tài liệu nguồn hoặc chỉ định vị trí khác.

   Tệp đính kèm sẽ được gửi tới một thư mục riêng có tên Tệp đính kèm trong cùng thư mục lớn. Dấu trang sẽ không còn ở tài liệu mới.
 3. Nhấp Tách.

Sau khi tách xong, thư mục chứa tệp mới sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.