Tích hợp với Microsoft Excel

Nhờ tính năng tích hợp với Microsoft Excel, bạn có thể dễ dàng sử dụng tài liệu Excel để tạo tài liệu PDF và gửi tài liệu này bằng email ngay trong Microsoft Excel.

Cách sử dụng tài liệu Excel để tạo tài liệu PDF

Để tạo và lưu tài liệu PDF, hãy thực hiện như sau:

 1. Tạo hoặc mở tài liệu phù hợp bằng Microsoft Excel.
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp  Tạo PDF.
 3. Trong hộp thoại sẽ xuất hiện, hãy thực hiện như sau:
  1. Chỉ định tên và thư mục cho tài liệu PDF đầu ra.
  2. Chọn Mở tài liệu nếu bạn cần mở tài liệu đầu ra trong trình xem PDF.
  3. Nhấp Lưu.

Nếu cần thiết, nhấp Tùy chọn trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15và chỉ định các cài đặt tạo PDF.

Thao tác này sẽ lưu tài liệu PDF vào thư mục được chỉ định và mở tài liệu này bằng trình xem PDF nếu được chỉ định.

Cách sử dụng tài liệu Excel để tạo tài liệu PDF và gửi tài liệu này qua email.

Để tạo tài liệu PDF và gửi tài liệu này qua email, hãy thực hiện như sau:  

 1. Tạo hoặc mở tài liệu phù hợp bằng Microsoft Excel.
 2. Trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15, nhấp  Tạo PDF và Gửi bằng Email.

Thao tác này sẽ đính kèm tài liệu PDF vào email trắng mới.

Nếu cần thiết, bạn có thể sử dụng các trang tài liệu cụ thể để tạo tài liệu PDF. Để làm vậy, nhấp  Tùy chọn trên thanh công cụ ABBYY FineReader PDF 15và chọn Yêu cầu chỉ định bảng tính trong hộp thoại sẽ xuất hiện. Khi tùy chọn này được bật thì chương trình sẽ luôn hiển thị hộp thoại để chọn trang tính mỗi khi bạn tạo tài liệu PDF mới. Bạn cũng có thể chỉ định các cài đặt tạo PDF khác.

Cài đặt tạo PDF cho tài liệu Excel

Hộp thoại này có các nhóm cài đặt như sau:

 • Tạo PDF/A
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/A. Chọn loại PDF/A cần thiết trong danh sách thả xuống ở bên phải.
 • Tạo PDF/UA
  Chọn tùy chọn này để tạo tài liệu tương thích PDF/UA. Hình thức của tài liệu như vậy có thể khác với tài liệu gốc.
 • Bảo vệ tài liệu bằng mật khẩu
  Chọn tùy chọn này nếu bạn cần đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu PDF của mình khỏi bị xem, in và chỉnh sửa trái phép. Tiếp theo, nhấp Cài đặt... và chỉ định các tham số bảo mật phù hợp trong hộp thoại sẽ xuất hiện.
 • Áp dụng cho bảng tính sau đây
  Chọn tùy chọn này để chỉ sử dụng các trang tính được bạn chỉ định để tạo tài liệu PDF: trang tính đang kích hoạt, tất cả các trang tính, vùng đã chọn. Nếu bạn muốn hộp thoại chọn trang tính luôn xuất hiện khi bạn tạo tài liệu PDF, hãy chọn Yêu cầu chỉ định bảng tính.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.