Nút

Nút cho phép người dùng khởi tạo một thao tác gán với một nút nhất định.

Để thêm nút vào biểu mẫu, hãy chuyển sang chế độ sửa biểu mẫu và nhấp vào công cụ .
Xem thêm: Thêm trường tương tác

Để sửa một nút, nhấp chuột phải vào nút đó và chọn Thuộc tính... trên trình đơn lối tắt.
Xem thêm: Sửa trường tương tác

Thuộc tính nút

Tab chung

Tab Kiểu dáng

Tab Thao tác

Thêm thao tác mới

Danh sách các thao tác khả dụng

Thay đổi thao tác

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.