Cài đặt Máy chủ Dấu Thời gian

Việc sử dụng dấu thời gian sẽ giúp giảm khả năng chữ ký bị hết hiệu lực. Đánh dấu một tài liệu PDF bằng dấu thời gian cần có kết nối tới máy chủ dấu thời gian. Để thiết lập kết nối tới máy chủ dấu thời gian, nhấp vào Thiết lập Máy chủ Dấu Thời gian và chọn một trong những tùy chọn máy chủ sau đây trong hộp thoại xuất hiện:

  • Mặc định để sử dụng máy chủ dấu thời gian mặc định.
  • Tùy chỉnh để chọn URL máy chủ dấu thời gian tùy chỉnh. Nếu cần phải nhập thông tin đăng nhập để thiết lập kết nối tới máy chủ đó, hãy nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn rồi nhấp vào OK.
    Thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ được mã hóa và lưu trong bộ nhớ Windows trên máy tính của bạn dưới tên gọi Thông tin đăng nhập Windows (Trình quản lý Thông tin đăng nhập > Thông tin đăng nhập Windows). Lần sau, khi kết nối tới máy chủ này, bạn sẽ không cần phải nhập thông tin đăng nhập nữa.

Thao tác này sẽ chỉ định thời gian máy chủ dấu thời gian mà tại đó tài liệu được ký phía sau chữ ký tài liệu.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.