Tham số dòng lệnh để chuyển đổi tài liệu

Để bắt đầu chuyển đổi một tài liệu sang định dạng có thể chỉnh sửa, hãy chạy lệnh sau:

FineReaderOCR.exe <ImageSourceCommands> <RecognitionCommands> <ExportCommands>

FineReaderOCR.exe

Đường dẫn đến tệp FineReaderOCR.exe trong thư mục cài đặt chương trình.


Nếu đường dẫn đầy đủ có chứa dấu cách, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép.

<ImageSourceCommands> - tài liệu gốc cần nhận dạng ImageFiles

Đường dẫn đến tệp ảnh hoặc tài liệu PDF.


Bạn có thể chỉ định nhiều tệp tin bằng cách dùng dấu cách để tách riêng các tệp. Nếu đường dẫn đầy đủ có chứa dấu cách, hãy đặt đường dẫn trong dấu ngoặc kép.

/scan [SourceName]

Lấy hình ảnh từ máy quét.  SourceName là tên của máy quét.


Nếu không chỉ định SourceName, máy quét được sử dụng gần nhất sẽ mặc định được sử dụng. Nếu tên máy quét có chứa dấu cách, hãy đặt tên trong dấu ngoặc kép.

<RecognitionCommands> - tham số nhận dạng /lang LangName

LangName là ngôn ngữ nhận dạng.  


Nếu không chỉ định LangName, ngôn ngữ được sử dụng gần nhất sẽ mặc định được sử dụng. Bạn có thể chỉ định nhiều ngôn ngữ nhận dạng bằng cách dùng dấu cách tách riêng các ngôn ngữ.


Để xem danh sách các ngôn ngữ nhận dạng được hỗ trợ cho dòng lệnh, vui lòng xem Giá trị tham số LangName cho dòng lệnh.


Bạn có thể chỉ định một ngôn ngữ nhận dạng tùy chỉnh nếu ngôn ngữ đó được lưu trong thư mục dự án OCR. Để làm vậy, đặt hai biểu tượng "@" trước tên ngôn ngữ, ví dụ "@@ UserLang". Tên ngôn ngữ tùy chỉnh không được chứa biểu tượng không phải chữ số như "!" hoặc "@".

<ExportCommands> - xuất kết quả nhận dạng /send Target

Target là tên của một ứng dụng bên ngoài mà kết quả nhận dạng sẽ được gửi tới. Thay "Target" bằng một trong các từ sau:

  • MSWord - Microsoft Word;
  • MSExcel - Microsoft Excel;
  • OpenOffice - Apache OpenOffice;
  • Mail - ứng dụng email của bạn (kết quả ở định dạng Microsoft Word);
  • Clipboard - clipboard;
  • WebBrowser - trình duyệt web mặc định của bạn;
  • PDFViewer - trình xem PDF mặc định của bạn;
  • PowerPoint - Microsoft PowerPoint.

Lệnh mẫu:

“C:\Program Files (x86)\ABBYY FineReader 15\FineReaderOCR.exe” D:\Documents\Guide_German.pdf /lang German /send MSWord

Lệnh trên sẽ sử dụng OCR Editor để chuyển đổi và mở tệp Guide_German.pdf bằng tiếng Đức trong Microsoft Word.

Để tìm hiểu thêm về cách tự động lưu kết quả chuyển đổi, vui lòng xem Sử dụng dòng lệnh để lưu kết quả chuyển đổi khi khởi chạy chương trình.

04.03.2022 7:13:33

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.