Định dạng lưu được hỗ trợ

ABBYY FineReader có thể lưu các văn bản được nhận dạng ở bất kỳ định dạng nào sau đây:

 • Tài liệu Microsoft Word (*.doc)
 • Tài liệu Microsoft Office Word 2007 (*.docx)
 • Rich Văn bản Format (*.rtf)
 • OpenDocument Văn bản (*.odt)
 • Tài liệu Adobe Acrobat (*.pdf)
 • Tài liệu HTML (*.htm)
 • Tài liệu FB2 (*.fb2)
 • Tài liệu EPUB (*.epub)
 • Bản trình bày Microsoft PowerPoint 2007 (*.pptx)
 • Tệp giá trị phân cách bằng dấu phẩy Microsoft Office Excel (*.csv)
 • Tài liệu dạng văn bản (*.txt)

ABBYY FineReader hỗ trợ Windows, DOS, Mac, các trang mã ISO và mã hóa Unicode.

 • Bảng tính Microsoft Excel (*.xls)
 • Sổ làm việc Microsoft Office Excel 2007 (*.xlsx)
 • PDF/A (*.pdf)
 • Tài liệu DjVu (*.djvu)

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.