Tác vụ tự động hóa

(Chỉ ABBYY FineReader Corporate)

Trong ABBYY FineReader, bạn có thể sử dụng các tác vụ tự động hóa tích hợp và tùy chỉnh để xử lý tài liệu. Bạn có thể sắp xếp tác vụ của mình trong hộp thoại Trình quản lý tác vụ….

  • Để mở Trình quản lý tác vụ, chọn Công cụ > Trình quản lý tác vụ… hoặc bấm Ctrl+T.

Thanh công cụ ở đầu Trình quản lý tác vụ chứa các nút cho các tác vụ tạo, sửa đổi, sao chép, xóa, nhập và kết xuất.

Để xử lý tài liệu sử dụng tác vụ tự động hóa cụ thể, bắt đầu tác vụ trong tab Tác vụ của tôi trong cửa sổ Tác vụ.

Cũng xem:

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.