Nếu bảng không được phát hiện

Vùng bảng đánh dấu bảng hoặc đoạn văn bản được sắp xếp trong dạng bảng. Nếu chương trình không thể phát hiện bảng tự động, sử dụng công cụ Bảng để khoanh vùng bảng quanh bảng.

  1. Chọn công cụ trên thanh công cụ ở đầu cửa sổ Hình ảnh và sử dụng chuột để khoanh hình chữ nhật quanh bảng trên hình ảnh của bạn.
  2. Nhấp chuột phải vào bảng rồi nhấp Phân tích cấu trúc bảng trên menu chuột phải hoặc nhấp vào nút trên thanh công cụ bật lên của vùng Bảng.
  3. Sử dụng thanh công cụ bật lên, menu chuột phải của vùng bảng hoặc các lệnh trên menu Vùng để chỉnh sửa kết quả.
  4. Chạy lại quy trình OCR.

Bạn có thể thay đổi loại vùng đã được nhận dạng. Để thay đổi loại vùng thành Bảng, nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp Đổi loại vùng > Bảng trên menu chuột phải.

Nếu ABBYY FineReader không thể phát hiện chính xác hàng và cột trong bảng tự động, bạn có thể điều chỉnh bố cục thủ công và chạy lại quy trình OCR.

  • Sử dụng các lệnh trên menu Vùng hoặc các lệnh trên menu chuột phải cùng vùng Bảng để:

Phân tích cấu trúc bảng (tự động phân tích cấu trúc bảng và tránh cho bạn khỏi rắc rối của việc vẽ dấu phân cách ngang và dọc thủ công);

Tách ô, Hợp nhất ôHợp nhất dòng (cho phép bạn sửa mọi hàng hoặc cột bị xác định sai)

  • Sử dụng thanh công cụ bật lên của bảng đã chọn để: Thêm dấu phân cách ngang hoặc dọc, xóa dấu phân cách bảng, phân tích cấu trúc bảng, tách ô bảng hoặc trộn ô hoặc hàng bảng (nhấp vào vùng Bảng rồi nhấp vào công cụ thích hợp trên thanh công cụ bật lên:  ).

Gợi ý: Nhấp vào công cụ trên thanh công cụ bật lên để chọn đối tượng.

Lưu ý:

  1. Lệnh tách ô chỉ có thể được áp dụng cho ô bảng đã được trộn trước đó.
  2. Để trộn hoặc tách ô hoặc hàng bảng, chọn chúng trên hình ảnh rồi chọn công cụ hoặc lệnh menu thích hợp.
  3. Nếu bảng chứa ô văn bản dọc, bạn có thể cần thay đổi thuộc tính văn bản trước.
  4. Nếu ô bảng chỉ chứa hình ảnh, chọn tùy chọn Xử lý các ô đã chọn như hình ảnh trong ngăn Thuộc tính vùng (nhấp chuột phải vào vùng rồi nhấp vào Thuộc tính trên menu chuột phải).

Nếu ô chứa tổ hợp hình ảnh và văn bản, chọn hình ảnh để chuyển thành vùng riêng biệt bên trong ô.

Cũng xem:

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.