Nhóm làm việc trong mạng cục bộ

ABBYY FineReader cung cấp các công cụ và khả năng xử lý tài liệu cùng với những người dùng khác trong mạng. Nhiều người dùng có thể dùng chung ngôn ngữ người dùng và từ điển của những ngôn ngữ này.

Để cung cấp từ điển và ngôn ngữ người dùng cho nhiều người dùng:

 1. Tạo/mở một tài liệu ABBYY FineReader và chọn các tùy chọn quét và OCR mong muốn cho tài liệu.
 2. Chỉ định thư mục nơi các từ điển người dùng sẽ được lưu trữ. Thư mục này nên cho phép tất cả người dùng mạng có thể truy cập.

Lưu ý: Theo mặc định, từ điển người dùng được lưu trữ trong %Userprofile%\AppData\Roaming\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Nếu máy tính của bạn chạy hệ điều hành Windows XP, đường dẫn mặc định là %Userprofile%\Application Data\ABBYY\FineReader\12.00\UserDictionaries.

Để chỉ định thư mục:

 1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tùy chọn… để mở hộp thoại Tùy chọn, nhấp vào tab Nâng cao rồi nhấp vào nút Từ điển người dùng….
 2. Trong hộp thoại mở ra, nhấp vào Duyệt… và chọn thư mục.
 3. Lưu mẫu và ngôn ngữ người dùng của bạn vào một tệp *.fbt:
  1. Trên menu Công cụ, nhấp vào Tùy chọn… rồi nhấp vào tab Đọc của hộp thoại Tùy chọn.
  2. Trong Mẫu người dùng và ngôn ngữ, nhấp vào nút Lưu vào tệp….
  3. Trong hộp thoại Tùy chọn lưu, chỉ định tên cho tệp *.fbt và thư mục nơi tệp sẽ được lưu trữ. Thư mục này nên cho phép tất cả người dùng mạng có thể truy cập.
 4. Bây giờ, những người dùng khác có thể truy cập vào từ điển và ngôn ngữ người dùng. Để làm như vậy, họ cần tải tệp *.fbt mà bạn đã tạo trong bước 3 và chỉ định đường dẫn đến thư mục có từ điển tùy chỉnh mà bạn đã tạo trong bước 2.

Quan trọng! Để có thể truy cập từ điển, mẫu và ngôn ngữ người dùng, người dùng phải có quyền đọc/ghi đối với các thư mục nơi chúng được lưu trữ.

Để xem danh sách các ngôn ngữ người dùng sẵn có, mở hộp thoại Trình biên tập ngôn ngữ bằng cách nhấp vào Trình biên tập ngôn ngữ… trên menu Công cụ. Ngôn ngữ được liệt kê trong Ngôn ngữ người dùng.

Khi một ngôn ngữ người dùng đang được nhiều người dùng sử dụng, nó có trạng thái "chỉ đọc" và người dùng sẽ không thể thay đổi các thuộc tính ngôn ngữ người dùng. Tuy nhiên, các từ có thể được thêm vào hoặc bị xóa khỏi từ điển người dùng.

Khi từ điển đang được một người dùng chỉnh sửa, nó có trạng thái "chỉ đọc" đối với những người dùng khác, tức là người dùng có thể sử dụng từ điển này để thực hiện OCR và kiểm tra chính tả, nhưng họ không thể thêm hoặc xóa bỏ từ.

Mọi thay đổi mà người dùng thực hiện đối với từ điển người dùng sẽ sẵn có cho tất cả người dùng đã chọn thư mục chứa từ điển này. Để các thay đổi có hiệu lực, người dùng sẽ cần khởi động lại ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.