Tạo tác vụ tự động hóa tùy chỉnh

(Chỉ ABBYY FineReader Corporate)

Bạn có thể tạo các tác vụ tự động hóa của mình nếu bạn cần đưa vào các bước xử lý không có trong các tác vụ tự động hóa tích hợp.

 1. Trong cửa sổ Tác vụ, nhấp vào tab Tác vụ của tôi rồi nhấp vào nút Tạo mới.
 2. Trong hộp thoại Cài đặt tác vụ, nhập tên cho tác vụ của bạn trong hộp Tên tác vụ.
 3. Trong ngăn bên trái, chọn loại tài liệu ABBYY FineReader để sử dụng cho tác vụ:
  • Tại tài liệu mới

Nếu bạn chọn tùy chọn này, một tài liệu ABBYY FineReader mới sẽ được tạo khi bạn bắt đầu tác vụ. Sau đó chỉ định tùy chọn tài liệu mà chương trình sẽ sử dụng để xử lý tài liệu của bạn. Bạn có thể chọn giữa các tùy chọn chung được chỉ định trong chương trình hoặc các tùy chọn mà bạn sẽ chỉ định cho tác vụ cụ thể này.

 • Chọn tài liệu hiện có

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tác vụ xử lý hình ảnh từ một tài liệu FineReader hiện có. Bạn sẽ phải định rõ tài liệu FineReader hoặc lựa chọn được chương trình nhắc chọn tài liệu mỗi khi tác vụ bắt đầu.

 • Sử dụng tài liệu hiện tại

Nếu bạn chọn tùy chọn này, hình ảnh từ tài liệu ABBYY FineReader hiện hoạt sẽ được xử lý.

 1. Chọn cách bạn sẽ thu được hình ảnh:
  • Mở hình ảnh hoặc PDF

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tác vụ xử lý hình ảnh hoặc tài liệu PDF từ một thư mục. Bạn sẽ phải định rõ thư mục hoặc lựa chọn được chương trình nhắc chọn thư mục mỗi khi tác vụ bắt đầu.

 • Quét

Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ cần quét các trang.

Lưu ý:

 • Bước này là tùy chọn nếu trước đó bạn đã chọn Chọn tài liệu hiện có hoặc Sử dụng tài liệu hiện tại.
 • Nếu hình ảnh được thêm vào tài liệu đã chứa hình ảnh, chỉ những hình ảnh mới thêm sẽ được xử lý.
 • Nếu tài liệu ABBYY FineReader cần xử lý chứa một số trang đã được nhận dạng và một số trang đã được phân tích, các trang được nhận dạng sẽ không được xử lý lại và các trang đã phân tích sẽ được nhận dạng.
 1. Thêm bước Phân tích để phát hiện các vùng trên hình ảnh và cấu hình bước này:
  • Phân tích bố cục tự động, sau đó điều chỉnh các vùng theo cách thủ công

ABBYY FineReader sẽ phân tích hình ảnh và xác định các vùng dựa trên nội dung của chúng.

 • Khoanh vùng bằng tay

ABBYY FineReader sẽ yêu cầu bạn khoanh các vùng phù hợp theo cách thủ công.

 • Sử dụng mẫu vùng

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng mẫu vùng hiện có khi chương trình phân tích tài liệu. Bạn sẽ phải định rõ mẫu hoặc lựa chọn được chương trình nhắc chọn mẫu mỗi khi tác vụ bắt đầu. Để biết chi tiết, xem "Sử dụng mẫu vùng".

 1. Thêm bước Đọc nếu bạn cần nhận dạng hình ảnh. Chương trình sẽ sử dụng các tùy chọn nhận dạng mà bạn đã chỉ định trong bước 3.

Lưu ý: Khi bạn thêm bước Đọc, bước Phân tích được thêm vào tự động.

 1. Thêm Đọc để lưu văn bản được nhận dạng trong định dạng mà bạn chọn, gửi văn bản hoặc hình ảnh qua email hoặc tạo bản sao của tài liệu ABBYY FineReader. Một tác vụ có thể bao gồm nhiều bước Đọc:
  • Lưu tài liệu

Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và thư mục nơi tệp được lưu.

Lưu ý: Để tránh chỉ định một thư mục mới mỗi lần tác vụ được bắt đầu, chọn Tạo thư mục con có dấu thời gian.

 • Gửi tài liệu

Tại đây, bạn có thể chọn ứng dụng để mở tài liệu thu được.

 • Gửi tài liệu qua email

Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và địa chỉ email mà tệp sẽ được gửi đến

 • Lưu hình ảnh

Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và thư mục nơi tệp hình ảnh được lưu

Lưu ý: Để lưu tất cả hình ảnh vào một tệp, chọn Lưu làm một tệp hình ảnh nhiều trang (chỉ áp dụng cho hình ảnh trong định dạng TIFF, PDF, JB2, JBIG2 và DCX).

 • Gửi hình ảnh qua email

Tại đây, bạn có thể chỉ định tên tệp, định dạng tệp, tùy chọn tệp và địa chỉ email mà tệp hình ảnh sẽ được gửi đến.

 • Lưu tài liệu FineReader

Tại đây, bạn có thể chỉ định thư mục mà tài liệu ABBYY FineReader sẽ được lưu vào.

Chỉ định các tùy chọn mà chương trình sẽ sử dụng để lưu kết quả. Bạn có thể chọn giữa các tùy chọn chung được chỉ định trong chương trình tại thời điểm lưu hoặc các tùy chọn mà bạn sẽ chỉ định cho tác vụ cụ thể này.

 1. Xóa bỏ các bước không cần thiết khỏi tác vụ sử dụng nút .

Lưu ý: Đôi khi, xóa bỏ một bước cũng sẽ làm cho các bước khác bị xóa bỏ. Ví dụ: nếu bạn xóa bỏ bước Phân tích, bước Đọc cũng sẽ bị xóa bỏ, vì không thể thực hiện nhận dạng mà không phân tích hình ảnh.

 1. Sau khi bạn đã cấu hình tất cả các bước cần thiết, nhấp vào Kết thúc.

Tác vụ mới được tạo sẽ xuất hiện trên tab Tác vụ của tôi trong cửa sổ Tác vụ. Bạn có thể lưu tác vụ của mình bằng cách sử dụng Trình quản lý tác vụ (nhấp vào Công cụ > Trình quản lý tác vụ… để mở Trình quản lý tác vụ).

Bạn cũng có thể tải tác vụ đã tạo trước đây: trên tab Tác vụ của tôi, nhấp vào Tải từ đĩa và chọn tệp chứa tác vụ bạn cần.

Trong ABBYY FineReader, bạn có thể sửa đổi, sao chép, xóa, nhập và kết xuất các tác vụ tự động hóa tùy chỉnh. Để biết chi tiết, xem "Tác vụ tự động hóa".

14.01.2020 17:26:22

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.