Kích hoạt ABBYY FineReader

Sau khi bạn cài đặt ABBYY FineReader 12, bạn cần kích hoạt chương trình để có thể chạy chương trình trong chế độ đầy đủ. Trong chế độ hạn chế, một số tính năng sẽ bị vô hiệu, tùy vào phiên bản và khu vực của bạn.

Quá trình kích hoạt chỉ mất vài phút. Một Trình hướng dẫn kích hoạt sẽ giúp bạn gửi dữ liệu cần thiết để kích hoạt bản sao của bạn tới ABBYY và đổi lại, bạn sẽ nhận được mã kích hoạt.

Quan trọng! Một số phiên bản của sản phẩm được kích hoạt tự động qua Internet và không yêu cầu người dùng xác nhận thêm.

Để kích hoạt FineReader:

  1. Trên menu Trợ giúp, nhấp vào Kích hoạt ABBYY FineReader….
  2. Làm theo hướng dẫn của Trình hướng dẫn kích hoạt.

Khi bạn chọn kích hoạt bản sao qua điện thoại hay email, bạn sẽ phải nhập mã kích hoạt hoặc cung cấp đường dẫn đến tệp kích hoạt trong hộp thoại tương ứng của Trình hướng dẫn kích hoạt.

Sau khi bạn đã kích hoạt bản sao của mình, ABBYY FineReader sẽ chạy trên máy tính này trong chế độ đầy đủ.

Phương thức kích hoạt

  • Qua Internet

Kích hoạt được thực hiện tự động và chỉ mất vài giây để hoàn thành. Cần có kết nối Internet hoạt động đối với phương thức này.

  • Bằng email

Chương trình sẽ yêu cầu bạn gửi thư email được tạo tự động tới ABBYY với thông tin cần thiết để kích hoạt ABBYY FineReader. Thư email sẽ được tạo tự động. Bạn sẽ nhận được mã kích hoạt trong thư trả lời.

Quan trọng! Đảm bảo không thay đổi trường chủ đề và nội dung của thư email được tạo để đảm bảo thư trả lời nhanh từ robot email.

  • Trên trang web

Trình hướng dẫn kích hoạt sẽ hiển thị địa chỉ internet, một số sêri và ID sản phẩm. Đi tới địa chỉ được nêu trong Trình hướng dẫn kích hoạt và nhập số sêri và ID sản phẩm vào các trường tương ứng trên trang. Bạn sẽ được yêu cầu tải xuống một tệp. Lưu tệp này vào ổ cứng của bạn và chỉ định đường dẫn đến tệp này trong Trình hướng dẫn kích hoạt.

Trình hướng dẫn kích hoạt tạo ID sản phẩm duy nhất. Tham số này được tạo trên cơ sở dữ liệu cấu hình máy tính của bạn tại thời điểm kích hoạt. Tham số này không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin về mẫu máy tính, phần mềm được cài đặt, cài đặt người dùng hoặc dữ liệu được lưu trữ nào. ID sản phẩm, số sêri, tên và phiên bản sản phẩm và ngôn ngữ giao diện của ABBYY FineReader là các dữ liệu duy nhất được truyền tới máy chủ của ABBYY trong quá trình kích hoạt. Thông tin này là bắt buộc để chọn ngôn ngữ thích hợp và nội dung của thư trả lời kích hoạt và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

  • Qua điện thoại

Chọn quốc gia của bạn trong hộp thoại tương ứng của Trình hướng dẫn kích hoạt. Trình hướng dẫn sẽ hiển thị số điện thoại của văn phòng ABBYY gần nhất hoặc đối tác ABBYY trong khu vực của bạn. Thông báo số sêri và ID sản phẩm được hiển thị trong Trình hướng dẫn kích hoạt cho người quản lý hỗ trợ kỹ thuật của ABBYY.

Quan trọng! Một số phiên bản của sản phẩm này không thể được kích hoạt qua điện thoại.

Bạn có thể cài đặt lại ABBYY FineReader trên máy tính mà chương trình đã được kích hoạt với tần suất mà bạn muốn, mà không cần kích hoạt lại. Tuy nhiên, nếu các bản nâng cấp lớn được thực hiện đối với hệ thống (ví dụ: nếu bạn thay đổi cấu hình phần cứng của máy tính, bạn định dạng ổ cứng hoặc cài đặt lại hệ điều hành), bạn có thể cần có mã kích hoạt mới và kích hoạt lại ABBYY FineReader.

Sau khi bạn kích hoạt ABBYY FineReader 12 Corporate, bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào ABBYY Business Card Reader, một ứng dụng thuận tiện cho phép bạn quét danh thiếp, chụp dữ liệu danh bạ và kết xuất danh bạ đã chụp thành các định dạng điện tử khác nhau.

1/14/2020 5:26:22 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.