Om du bearbetar ett stort antal dokument med liknande layout

Download

Om du bearbetar ett stort antal dokument med exakt samma layout (t.ex. formulär eller enkäter) så är det väldigt tidsödande att analysera varje sidas layout. Du kan spara tid genom att endast analysera ett dokument i en uppsättning likadana dokument och spara de tolkade områdena som en mall. Därefter kan du använda mallen för övriga dokument i uppsättningen.

Så här skapar du en områdesmall:

  1. Öppna en bild och låt programmet analysera layouten automatiskt eller rita de områdena manuellt.
  2. Klicka på Spara områdesmall… i menyn Område. I dialogrutan där du sparar ska du ange namn på din mall och klicka på Spara.

Viktigt! Innan du kan använda en områdesmall måste du läsa in alla dokument i uppsättningen med samma upplösning.

Så här använder du en områdesmall:

  1. Öppna fönstret Sidor och välj de sidor som du vill använda en områdesmall på.
  2. Klicka på Ladda områdesmall i menyn Område.
  3. I dialogrutan Öppna områdesmall väljer du en områdesmall (områdesmallar har filtilläggen *.blk).
  4. Bredvid Tillämpa på i samma dialogruta väljer du Valda sidor för att tillämpa mallen på de markerade sidorna.

Obs! Välj Alla sidor om du vill tillämpa mallen på alla sidorna i det aktuella ABBYY FineReader-dokumentet.

  1. Klicka på knappen Öppna.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.