Ordlista

Download
A B D E F G I K L M O P S T U

A

ABBYY Business Card Reader är ett behändigt program som låter användare läsa in visitkort, kontaktdata och exportera inlästa kontakter till en rad olika elektroniska format. Programmet kan även hantera inläsningar och bilder av visitkort som lagras på användarnas datorer.

ABBYY FineReader dokument är objekt som skapas av ABBYY FineReader för att bearbeta ett pappersdokument. Här ingår bilder av dokumentsidorna, deras tolkade texter (om sådana finns) och programinställningar.

ABBYY Hot Folder är en schemaläggare som låter användare välja en mapp med bilder och ange en bearbetningstid för bilderna i den mappen. ABBYY FineReader kommer att bearbeta bilderna från den valda mappen automatiskt.

ABBYY Screenshot Reader är ett program som låter användarna ta skärmdumpar och tolka texten idem.

ADRT® (Adaptive Document Recognition Technology) är en teknologi som ökar kvaliteten på ett konverterat dokument med flera sidor. Det kan t.ex. tolka element som rubriker, sidhuvuden och sidfötter, fotnoter, sidnumrering och signaturer.

Aktivering är processen där en särskild kod hämtas från ABBYY för att programvaran ska kunna användas i fullständigt läge på en dator.

Aktiveringskod är en kod som utfärdas av ABBYY till varje användare av ABBYY FineReader 12 vid aktiveringen. En aktiveringskod används för att aktivera ABBY FineReader på den dator som genererade produktens ID.

Aktivt område är ett markerat område på bilden som kan raderas, flyttas eller ändras. Du aktiverar ett område genom att klicka på det. Ramen som omger ett område är fetmarkerad och har en dragyta som du kan använda för att justera ramens storlek.

Automatisk dokumentmatare (ADF) är en enhet som matar in dokument automatiskt i en skanner. En skanner med en ADF kan läsa in flera sidor utan att manuella ingrepp behövs göras. ABBYY FineReader kan arbeta med dokument som har flera sidor.

Automatisk uppgift är en uppsättning av steg för dokumentbearbetning. ABBYY FineReader 12 innehåller ett antal förkonfigurerade och automatiska uppgifter som kan nås via fönstret Uppgifter. Användare kan även skapa sina egna automatiska uppgifter.

Avgränsare  är symboler som kan avgränsa ord (t.ex. /, \, tankstreck) och som omges av mellanslag.

Tillbaka till början

B

Bakgrundsbildområde är ett bildområde som innehåller en bild med text tryckt ovanpå.

Behörighetslösenord är ett lösenord som hindrar andra användare från att skriva ut och redigera ett PDF-dokument såvida de inte anger lösenordet som angavs av den som skapade dokumentet. Om säkerhetsinställningar anges för ett PDF-dokument så kommer andra användare inte kunna ändra dessa inställningar förrän de anger behörighetslösenordet.

Bildområde är ett bildområde som innehåller en bild. Det här området omger en faktisk bild eller annat objekt (t.ex. ett textfragment) som ska visas som en bild.

D

Dokumentalternativ är en uppsättning av alternativ som kan väljas i dialogrutan Alternativ (Verktyg > Alternativ). Dokumentalternativ inkluderar även användarspråk och mönster. Det går att spara och sedan använda dokumentalternativ i andra FineReader-dokument.

Dokumentanalys är processen av att identifiera den logiska strukturen i ett dokument och områden som innehåller olika typer av data. Det går att utföra dokumentanalys automatiskt eller manuellt.

Dokumenttyp är en parameter som talar om för programmet hur originaltexten skrevs ut (t.ex. med en laserskrivare, med skrivmaskin osv). För texter som skrivits ut med laserskrivare väljer du Auto. För texter som skrivits på skrivmaskin väljer du Skrivmaskin. För fax väljer du Fax.

Drivrutin är ett program som styr kringutrustning till en dator (t.ex. en skanner, en bildskärm osv.).

E

Extra bindestreck är ett bindestreck (¬) som indikerar exakt var ett ord eller ordkombination ska delas om det kommer sist på en rad (t.ex. ska ”autoformat” delas till ”auto” och ”format”). ABBYY FineReader ersätter alla bindestreck som hittas i ord som finns i ordboken med extra bindestreck.

F

Färgläge är en inläsningsparameter som avgör om en bild ska läsas in i svartvitt, gråskala eller färg.

Färgläge avgör om färger i dokument ska bevaras. Svartvita bilder producerar mindre FineReader-dokument och är snabbare att bearbeta.

Förbjudna tecken  är tecken som du inte tror kommer dyka upp i en text som ska tolkas. Genom att ange förbjudna tecken ökas OCR: ens hastighet och kvalitet.

Förkortning är en förkortad form av ett ord eller fras (t.ex. MS-DOS för Microsoft Disk Operating System, FN för Förenta nationerna osv).

Tillbaka till början

G

Grundform är ett ords ”ordboksform” (huvudord i ordböcker återges vanligtvis i grundform).

I

Ignorerade tecken är alla andra tecken än bokstavstecken som hittas i ord (t.ex. stavelsetecken eller betoning).

Inverterad bild är en bild med vita tecken utskrivna på en mörk bakgrund.

K

Kodsida är en tabell som etablerar motsvarigheter mellan tecken och deras koder. Användare kan välja tecknen som de behöver från de som är tillgängliga i en kodsida.

L

Licenshantering är ett verktyg som används för att hantera ABBYY FineReader-licenser och aktivera ABBYY FineReader 12 Corporate.

Ligatur är en kombination av två eller fler tecken som är ”fastklistrade” (t.ex. fi, fl, ffi). Sådana tecken är svåra för ABBYY FineReader att separera. OCR-precisionen förbättras genom att de behandlas som ett tecken.

Ljusstyrka är en bildegenskap som återspeglar mängden vitt i en bild. Bilden blir "vitare" genom att öka ljusstyrkan. Ange ett passande värde för ljusstyrka så blir bilden lättare att tolka. Mer information finns i "Läsa in pappersdokument."

Lösenord för dokumentöppning är ett lösenord som hindrar användare från att öppna ett PDF-dokument såvida de inte anger lösenordet som angetts av dokumentförfattaren.

M

Mönster är ett antal förhållanden mellan bilder på tecken som ges i medeltal och respektiva namn. Mönster skapas när du tränar ABBYY FineReader på en specifik text.

Tillbaka till början

O

Omnifont-system är ett tolkningssystem som tolkar tecken i alla typsnitt utan föregående träning.

Område är ett områden på en bild som omges av en ram och som innehåller en viss typ av data. Innan du utför OCR kommer ABBYY FineReader att identifiera text-, bild-, tabell- och streckkodsområden för att avgöra vilka områden på bilden som ska tolkas och i vilken ordning.

Områdesmall är en mall som innehåller information om storleken och placeringen på områden i liknande dokument.

Osäkra ord  är ord som innehåller ett eller flera osäkra tecken.

Osäkra tecken  är tecken som kan ha tolkats felaktigt av programmet.

P

Paradigm är uppsättningen med alla grammatiska former av ett ord.

PDF-säkerhetsinställningar är restriktioner som hindrar ett PDF-dokument från att öppnas, redigeras, kopieras eller skrivas ut. Bland inställningar ingår lösenord för dokumentöppning, behörighetslösenord och krypteringsnivåer.

Produkt-ID genereras automatiskt baserat på hårdvarukonfigurationen vid aktivering av ABBYY FineReader på en viss dator.

Punkter per tum (dpi) är en mått av bildupplösning.

S

Sammansatt ord är ett ord som består av två eller fler befintliga ord. I ABBYY FineReader är ett sammansatt ord ett ord som programmet inte kan hitta i sin ordbok, men som det däremot kan skapa med hjälp av två eller fler ord som finns i ordboken.

Sidlayout är hur text, tabeller, bilder, stycken och kolumner placeras på en sida. Typsnitt, teckenstorlek, teckenfärger, textbakgrund och textorientering är också del av sidlayouten.

Skanner är en enhet för inläsning av bilder i en dator.

Streckkodsområde är ett bildområde som innehåller en streckkod.

Support-ID är en unik identifierare för ett serienummer som innehåller information om licensen och datorn som den används på. Ett support-ID ger ytterligare skydd och det kontrolleras av teknisk supportpersonal innan de ger dig teknisk support.

Tillbaka till början

T

Tabellområde är ett bildområde som innehåller data i tabellformat. När programmet läser den här områdestypen kommer det att rita vertikala och horisontella avgränsare inuti det området för att skapa en tabell. Det här området återges sedan som en tabell i resultattexten.

Taggad PDF är ett PDF-dokument som innehåller information om dokumentstrukturen, som t.ex. dess logiska delar, bilder och tabeller. Strukturen för ett dokument är kodat i PDF-taggar. En PDF-fil med sådana taggar kan flödesomformas för att passa olika skärmstorlekar, och den kommer att visas klart och tydligt på handhållna enheter.

Teckeneffekter är utseendet på ett teckensnitt (dvs. fetstil, kursiverat, understruket, genomstruket, nedsänkt, upphöjt, kapitäler).

Teckensnitt med fast teckenindelning är ett teckensnitt (som Courier New) där alla tecken har samma avstånd. Du kan få bättre OCR-resultat på teckensnitt med fast teckenindelning genom att välja Verktyg > Alternativ..., klicka på fliken Dokument och välja Skrivmaskin under Dokumenttyp.

Textområde är ett område som innehåller text. Textområden ska endast innehålla enkelkolumnstext.

Tolkningsområde är ett område som ABBYY FineReader ska analysera automatiskt.

Träning är processen där korrespondens mellan en teckenbild och själva tecknet etableras. (Mer information finns i "Tolkning med träning").

U

Unicode är en standard framtagen av Unicode Consortium (Unicode, Inc.) och är ett internationellt tolkningssystem på 16-bitar för bearbetning av texter.

Uppgiftshanteraren är en funktion i ABBYY FineReader som låter användare köra en automatisk uppgift, skapa och ändra automatiska uppgifter samt radera anpassade automatiska uppgifter.

Upplösning är en inläsningsparameter som mäts i punkter per tum (dpi). En upplösning på 300 dpi ska användas för texter med teckenstorleken 10 pt och större, 400 till 600 dpi är att föredra för texter med mindre teckenstorlekar (9 pt och mindre).

Tillbaka till början

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.