Skapa anpassade automatiska uppgifter

Download

(Endast i ABBYY FineReader Corporate)

Du kan skapa dina egna automatiska uppgifter om du behöver inkluderar bearbetningssteg som inte finns tillgängliga i de inbyggda automatiska uppgifterna.

 1. I fönstret Uppgift klickar du på fliken Mina uppgifter och sedan på knappen Skapa nytt.
 2. I dialogrutan Uppgiftsinställningar anger du ett namn på uppgiften i rutan Uppgiftsnamn.
 3. I den vänstra panelen väljer du vilket slags FineReader-dokument som ska användas för uppgiften:
  • Skapa nytt dokument

Om du väljer det här alternativet kommer ett nytt FineReader-dokument att skapas när du startar uppgiften. Du kommer även att behöva ange vilken uppsättning av dokumentalternativ som programmet måste använda vid bearbetning av ditt dokument. De globala alternativen som anges i programmet eller alternativen som du kan ange för just den här uppgiften.

 • Välj ett befintligt dokument

Välj det här alternativet om du vill att processen ska bearbeta bilder från ett befintligt FineReader-dokument. Du måste antingen ange ett FineReader-dokument eller ställa in så att programmet uppmanar dig att välja ett dokument varje gång processen startar.

 • Använd nuvarande dokument

Om du väljer det här alternativet kommer bilderna från det aktiva FineReader-dokumentet att bearbetas.

 1. Välj hur du ska hämta bilderna:
  • Öppna bild eller PDF

Välj det här alternativet om du vill att uppgiften ska bearbeta bilder eller PDF-dokument från en mapp. Du kommer antingen att behöva ange en mapp eller välja att programmet ska uppmana dig att välja en varje gång som uppgiften startas.

 • Läs in

Du måste läsa in sidorna om du väljer det här alternativet.

Obs!

 • Det här steget är valfritt om du tidigare valde Välj ett befintligt dokument eller Använd nuvarande dokument.
 • Om bilderna läggs till i ett dokument som redan innehåller bilder kommer endast de nyligen tillagda bilderna att bearbetas.
 • Om ett FineReader-dokument som ska bearbetas innehåller vissa sidor som redan har tolkats och andra som redan har analyserats så kommer de tolkade sidorna inte att bearbetas igen och de analyserade sidorna kommer att tolkas.
 1. Lägg till steget Analysera för att detektera områden på bilderna och konfigurera det här steget:
  • Analysera layouten automatiskt och justera sedan områden manuellt

ABBYY FineReader kommer att analysera bilderna och identifiera områdena baserat på deras innehåll.

 • Rita områden manuellt

ABBYY FineReader ber dig rita in de tillämpliga områdena manuellt.

 • Använd en områdesmall

Välj det här alternativet om du vill att en befintlig områdesmall ska användas när programmet analyserar dokumentet. Du måste antingen ange en mall eller ställa in så att programmet uppmanar dig att välja en varje gång processen startar. Mer information finns i "Så här använder du områdesmallar."

 1. Lägg till steget Läs om du behöver tolka bilderna. Programmet kommer att använda tolkningsalternativen som du angav i steg 3.

Obs! När du lägger till steget Läs så kommer steget Analysera att läggas till automatiskt.

 1. Lägg till ett Läs-steg om du vill spara den tolkade texten i ett valfritt format, skicka texten eller bilderna med e-post eller skapa en kopia av FineReader-dokumentet. En uppgift kan innehålla flera Läs-steg:
  • Spara dokument

Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och mappen där filen ska sparas.

Obs! Du kan undvika att behöva ange en ny mapp varje gång som uppgiften startar genom att välja Skapa en tidsstämplad undermapp.

 • Skicka dokument

Här kan du välja vilket program som det resulterande dokumentet ska öppnas i.

 • Skicka dokument med e-post

Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och e-postadressen som filen ska skickas till.

 • Spara bilder

Här kan du ange namnet på filen, dess format, filalternativ och mappen där bildfilen ska sparas.

Obs! Om du vill spara alla bilder till en fil ska du väölja Spara som en bildfil med flera sidor (endast tillämpligt för bilder i formaten TIFF, PDF, JB2, JBIG2 och DCX).

 • Skicka bilder med e-post

Här kan du anget namnet på filen, dess format, filalternativ och e-postadressen som bildfilen ska skickas till.

 • Spara FineReader-dokument

Här kan du ange vilken mapp ABBYY FineReader-dokumentet ska sparas i.

Ange vilka alternativ som programmet ska använda för att spara resultaten. Du kan välja mellan de globala alternativen som anges i programmet då resultaten sparas eller alternativen som du kommer att ange för just den här uppgiften.

 1. Ta bort alla onödiga steg från uppgiften genom att använda -knappen.

Obs! Ibland när du tar bort ett steg så kommer även nästa att as bort. Om du t.ex. tog bort steget Analysera så kommer steget Läs även att tas bort, eftersom det inte går att utföra tolkning utan att analysera en bild.

 1. När du har konfigurerat alla de obligatoriska stegen ska du klicka på Avsluta.

Den nyligen skapade uppgiften kommer att visas på fliken Mina uppgifter i fönstret Uppgift. Du kan spara din uppgift som en fil med Uppgiftshanteraren (klicka på Verktyg > Uppgiftshanterare… för att öppna uppgiftshanteraren).

Du kan även läsa in en sedan tidigare sparad uppgift: klicka på Mina uppgifter på fliken Ladda från disk och välj filen som innehåller uppgiften du behöver.

I ABBYY FineReader kan du ändra, kopiera, radera, importera och exportera anpassade automatiskt uppgifter. Mer information finns i "Automatiska uppgifter."

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.