Ak nebol detegovaný obrázok

Oblasti Obrázka označujú obrázky nachádzajúce sa v dokumente. Ak nechcete, aby sa rozpoznával fragment textu, môžete použiť aj možnosť Oblasti obrázka. Ak zlyhá automatické zisťovanie obrázka programom, použite nástroj Obrázok na manuálne vykreslenie oblasti obrázka okolo obrázka.

  1. V paneli nástrojov v hornej časti okna Snímka vyberte nástroj a myšou vykreslite okolo obrázka na snímke obdĺžnik.
  2. Znova spustite proces OCR.

Ak je na obrázku v dokumente vytlačený text, vyznačte okolo tohto obrázka oblasť Obrázok v pozadí.

  1. V okne Snímka vyberte z panela nástrojov a ohraničte obrázok rámom.

Poznámka: Ak nie je tento nástroj na paneli nástrojov, pridajte ho tam. Podrobné pokyny nájdete v časti Panely nástrojov.

  1. Spustite proces rozpoznávania OCR.

Typ existujúcej oblasti môžete zmeniť na Obrázok alebo Obrázok v pozadí. Kliknite na oblasť pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Zmeniť typ oblasti na > Obrázok alebo Zmeniť typ oblasti na > Snímka pozadia.

Ďalšie informácie o typoch oblastí a o upravovaní oblastí sa nachádzajú v časti Ak sa nesprávne zistia oblasti.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.