Ak sa nesprávne zistia oblasti

Program ABBYY FineReader analyzuje snímky strán pred ich rozpoznávaním a zisťuje na týchto snímkach rôzne typy oblastí, ako je Text, Obrázok, Obrázok v pozadí, Tabuľka a Čiarový kód. Táto analýza určí, ktoré oblasti sa majú rozpoznať a v akom poradí. V používateľskom rozhraní sú rôzne typy oblastí od seba odlíšené rôznymi farbami hraníc.

Po kliknutí na oblasť sa táto oblasť zvýrazní a stane sa aktívnou. Na pohyb po oblastiach slúži aj tlačidlo Tab. Čísla oblasti určujú poradie, v ktorom budú vyberané pri stlačení tlačidla Tab. Pri predvolenom nastavení tieto čísla oblastí nie sú viditeľné v okne Snímka a zobrazia sa len pri výbere nástroja Usporiadať oblasti.

Nástroje umožňujúce ručné kreslenie a úpravu oblastí sa nachádzajú v okne Snímka a v kontextových paneloch nástrojov pre oblasti typu Text, Obrázok, Obrázok v pozadí a Tabuľka (kontextové panely nástrojov sa zobrazia hneď pri aktívnej oblasti).

Dôležité upozornenie! Keď skončíte s úpravou oblastí, znova spustite proces OCR.

Nástroje na úpravu oblasti môžete použiť na:

Vytvorenie novej oblasti

 1. Kliknite na nástroj v okne Snímka:

vykreslí oblasť rozpoznávania

vykreslí Oblasť textu;

vykreslí Oblasť obrázka;

vykreslí Oblasť obrázka v pozadí.

vykreslí Oblasť tabuľky.

 1. Ľavé tlačidlo myši držte stlačené a pohybom kurzora myši vyznačte oblasť.

Nové oblasti môžete nakresliť bez toho, aby ste museli vyberať nástroj z panela nástrojov okna Snímky. Oblasť na snímku môžete jednoducho vyznačiť jednou z nasledujúcich kombinácií klávesov:

 • Ctrl+Shift vykreslí oblasť textu,
 • Alt+Shift vykreslí oblasť obrázka
 • Ctrl+Alt vykreslí oblasť tabuľky
 • Ctrl+Shift+Alt vykreslí oblasť čiarového kódu.

Môžete zmeniť typ oblasti. Pravým tlačidlom kliknite na vybratú oblasť, v kontextovej ponuke kliknite na Zmeniť typ oblasti a potom kliknite na požadovaný typ oblasti.

Prispôsobenie hraníc oblasti

 1. Kurzor myši umiestnite na hranicu oblasti.
 2. Kliknite ľavým tlačidlom, tlačidlo držte stlačené, a hranicu oblasti ťahajte, resp. posúvajte požadovaným smerom.

Poznámka: Naraz môžete meniť zvislú aj vodorovnú hranicu oblasti tak, že kurzor myši umiestnite do rohu oblasti a zopakujete vyššie zmienený postup.

Pridanie alebo odstránenie častí oblasti

 1. Vyberte nástroj /, ktorý sa nachádza na kontextovom paneli nástrojov pre oblasť Text, Obrázok alebo Obrázok v pozadí.
 2. Kurzor myši umiestnite do vnútra oblasti a vyberte časť snímky. Tento segment sa pridá do oblasti alebo sa z nej odstráni.
 3. Ak je to potrebné, upravte hranice oblasti.

Poznámka:

 1. Tieto nástroje je možné použiť len pre oblasti typu Text, Obrázok alebo Obrázok v pozadí. Nemôžete pridávať ani odstraňovať segment v oblasti Tabuľka alebo Čiarový kód.
 2. Hranice oblastí možno upraviť aj pridaním rukovätí na zmenu veľkosti. Výsledné časti, resp. segmenty môžete pomocou myši presúvať do ľubovoľného smeru. Novú rukoväť na zmenu veľkosti pridáte tak, že kurzor myši presuniete do požadovaného bodu na hranici, stlačíte a podržíte kombináciu klávesov Ctrl+Shift (kurzor myši sa zmení na krížik) a kliknete. Na hranici oblasti sa objaví nová rukoväť na zmenu veľkosti.

Výber jednej alebo viacerých oblastí

 • Vyberte nástroj , , , , , alebo z panelu nástrojov v okne Snímka a kliknite na požadované oblasti, pričom stále držte stlačený kláves Ctrl. Výber zrušíte opätovným kliknutím na vybratú oblasť.

Presúvanie oblasti

 • Vyberte oblasť, ktorú chcete presunúť, stlačte a držte stlačený kláves Ctrl a oblasť presúvajte požadovaným smerom.

Zmeniť poradie oblastí

 1. Kliknite na na paneli nástrojov alebo kliknite na Usporiadať oblasti v ponuke Oblasť.
 2. Vyberte požadované poradie oblastí pre výstupný dokument.

Poznámka: Počas automatickej analýzy strany sa oblasti automaticky číslujú sprava doľava, bez ohľadu na smer textu na snímke.

Odstránenie oblasti

 • Vyberte oblasti, ktoré chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete.
 • Vyberte oblasti, ktoré chcete odstrániť, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite v kontextovej ponuke na Zmazať.
 • Vyberte nástroj a kliknite na oblasť, ktorú chcete odstrániť.

Odstránenie všetkých oblastí:

 • Kliknite na Odstrániť všetky oblasti a text v kontextovej ponuke v okne Snímka.

Dôležité upozornenie! Ak odstránite oblasť zo snímky, ktorá už bola rozpoznaná, odstránite aj príslušný fragment z okna Text.

Zmena orientácie textu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na oblasť, kliknite na Vlastnosti v jej ponuke skratiek a otvorte tablu Vlastnosti oblasti a potom vyberte požadovanú orientáciu textu z rozbaľovacieho zoznamu Orientácia.

Ďalšie informácie o úpravách vlastností textu v textových oblastiach nájdete v časti "Nastavenie vlastností oblasti textu“.

Zmena farieb hranice oblasti

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje >Možnosti…) a potom kliknite na kartu Zobraziť.
 2. Pod Vzhľad vyberte typ oblasti a z palety farieb Farba vyberte požadovanú farbu.

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.