Vytvorenie vlastných automatizovaných úloh

(ABBYY FineReader Len verzia Corporate)

Môžete vytvoriť svoje vlastné automatizované úlohy, spĺňajúce vaše potreby spracovávania dokumentov, ktoré nie sú dostupné vo vstavaných automatizovaných úlohách.

 1. V okne Úloha kliknite na kartu Moje úlohy a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový.
 2. V dialógovom okne Nastavenia úlohy zadajte názov úlohy do okna Názov úlohy.
 3. V ľavej table vyberte, aký druh dokumentu programu ABBYY FineReader sa použije pri tejto úlohe:
  • Vytvoriť nový dokument

Ak si zvolíte túto možnosť, pri spustení úlohy sa vytvorí nový dokument ABBYY FineReader. Potom určite, aké možnosti dokumentu má program použiť na spracovanie dokumentu. Môžete si vybrať medzi globálnymi možnosťami zadanými v programe alebo možnosťami, ktoré zadáte pre túto konkrétnu úlohu.

 • Vybrať existujúci dokument

Túto možnosť vyberte, ak požadujete úlohu spracovať snímky z existujúceho dokumentu programu FineReader. Budete musieť zadať dokument programu FineReader alebo sa rozhodnite pre výzvu programu na výber dokumentu pri každom spustení úlohy.

 • Použiť aktuálny dokument

Ak si vyberiete túto možnosť, budú spracované snímky z aktívneho dokumentu programu FineReader.

 1. Vyberte si, ako budete získavať snímky:
  • Otvoriť snímku alebo PDF

Túto možnosť vyberte, ak požadujete úlohu spracovať snímky alebo dokumenty PDF z priečinka. Budete musieť zadať priečinok alebo sa rozhodnite pre výzvu programu na výber priečinka pri každom spustení úlohy.

 • Skenovať

Ak si vyberiete túto možnosť, budete skenovať strany.

Poznámka:

 • Tento krok je voliteľný, ak ste si predtým vybrali Vybrať existujúci dokument alebo Použiť aktuálny dokument.
 • Ak sa do dokumentu, ktorý už obsahuje snímky, pridajú ďalšie snímky, spracujú sa len novopridané snímky.
 • Ak dokument programu ABBYY FineReader, ktorý sa má spracovať, obsahuje niektoré už rozpoznané strany a niektoré už analyzované strany, rozpoznané strany sa spracujú znova a analyzované strany sa rozpoznajú.
 1. Pridajte krok Analyzovať na detegovanie oblastí na snímkach a nakonfigurujte tento krok:
  • Automaticky analyzovať rozloženie a potom ručne nastaviť oblasti

Program ABBYY FineReader analyzuje snímky a určí oblasti podľa ich obsahu.

 • Vykresliť oblasti ručne

Program ABBYY FineReader zobrazí výzvu, aby ste ručne označili príslušné oblasti.

 • Použiť šablónu oblasti

Túto možnosť vyberte, ak chcete použiť už existujúcu šablónu oblasti pri analýze dokumentu programom. Budete musieť zadať šablónu alebo sa rozhodnite pre výzvu programu na výber šablóny pri každom spustení úlohy. Podrobné informácie nájdete v časti "Používanie šablón oblasti."

 1. Pridajte krok Čítať, ak budete potrebovať rozpoznávať snímky. Program bude využívať možnosti rozpoznávania zadané v kroku 3.

Poznámka: Keď pridáte krok Čítať, krok Analyzovať sa pridá automaticky.

 1. Pridajte Čítať na uloženie rozpoznaného textu vo formáte podľa vášho výberu, odoslanie textu alebo snímky e-mailom, alebo na vytvorenie kópie dokumentu programu ABBYY FineReader. Úloha môže zahŕňať viac krokov Čítať:
  • Uložiť dokument

Tu môžete určiť názov súboru, jeho formát, možnosti súboru a priečinok, do ktorého sa má uložiť.

Poznámka: Aby ste nemuseli určovať nový priečinok pri každom spustení úlohy, vyberte možnosť Vytvoriť podpriečinok s časovým údajom.

 • Odoslať dokument

Tu môžete vybrať aplikáciu, v ktorej sa otvorí výsledný dokument.

 • Odoslať dokument e-mailom

Tu môžete určiť názov súboru, jeho formát, súborové možnosti a e-mailovú adresu, na ktorú sa odošle.

 • Uložiť obrázky

Tu môžete určiť názov súboru, jeho formát, možnosti súboru a priečinok, do ktorého sa uloží obrazový súbor.

Poznámka: Ak chcete uložiť všetky snímky do jedného súboru, vyberte Odoslať ako jeden súbor so snímkami s viacerými stranami (platí iba pre snímky vo formátoch TIFF, PDF, JB2, JBIG2 a DCX).

 • Odoslanie snímok e-mailom

Tu môžete určiť názov súboru, jeho formát, súborové možnosti a e-mailovú adresu, na ktorú sa odošle obrazový súbor.

 • Ukladanie dokumentu programu FineReader

Tu môžete určiť priečinok, do ktorého sa uloží dokument programu ABBYY FineReader.

Určite aké možnosti má program použiť na uloženie výsledkov. Môžete si vybrať medzi globálnymi možnosťami zadanými v programe pri ukladaní alebo možnosťami, ktoré zadáte pre túto konkrétnu úlohu.

 1. Tlačidlom odstránite všetky nepotrebné kroky z úlohy.

Poznámka: Odstránenie jedného kroku niekedy spôsobí aj odstránenie ďalšieho kroku. Napríklad ak odstránite krok Analyzovať, odstráni sa aj krok Čítať, pretože rozpoznávanie sa nedá uskutočniť bez analyzovania snímky.

 1. Po nakonfigurovaní všetkých požadovaných krokov kliknite na Dokončiť.

Novovytvorená úloha sa objaví na karte Moje úlohy v Úloha. Svoju úlohu môžete uložiť pomocou Správca úloh (kliknite na Nástroje > Správca úloh… a otvorí sa Správca úloh).

Môžete načítať aj predtým vytvorenú úlohu: na karte Moje úlohy kliknite na Načítať z disku a vyberte súbor obsahujúci úlohu, ktorú budete potrebovať.

V programe ABBYY FineReader môžete automatizované úlohy upravovať, kopírovať, odstraňovať, importovať a exportovať. Podrobné informácie nájdete v časti "Automatizované úlohy."

1/14/2020 5:26:21 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.