Používa sa nesprávne písmo alebo niektoré znaky sú nahradené za "?" alebo "□"

Pokiaľ sa znaky "?" alebo "□" zobrazia v okne Text, skontrolujte, či písma, ktoré ste vybrali na zobrazenie rozpoznaného textu, obsahujú všetky znaky použité vo vašom texte.

Podrobné informácie nájdete v časti „Požadované písma“.

Písmo v rozpoznanom texte môžete zmeniť bez toho, aby ste znova spustili proces rozpoznávania OCR.

Zmena písma v krátkom dokumente:

  1. Vyberte časť textu, v ktorej sa niektoré znaky zobrazujú nesprávne.
  2. Pravým tlačidlom kliknite na výber a potom v kontextovej ponuke kliknite na Vlastnosti.
  3. V table Vlastnosti textu vyberte požadované písmo. Písmo vo vybratej časti textu sa príslušným spôsobom zmení.

Zmena písma vo väčšom dokumente, v ktorom sú použité štýly:

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Editor štýlov….
  2. V dialógovom okne Editor štýlov vyberte požadovaný štýl a zmeňte v ňom písmo.
  3. Kliknite na OK. Písmo vo všetkých častiach textu s týmto štýlom sa príslušným spôsobom zmení.

Dôležité upozornenie! Ak bol dokument programu ABBYY FineReader rozpoznaný alebo upravený na inom počítači, text dokumentu sa môže zobraziť nesprávne. V takomto prípade sa presvedčte, či máte v počítači nainštalované všetky písma, ktoré sú použité v dokumente.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.