Čo je to dokument programu FineReader?

Pri práci s programom môžete uložiť svoje predbežné výsledky do dokumentu programu FineReader, aby ste mohli pokračovať v práci od miesta, kde ste prestali. Dokument programu FineReader obsahuje zdrojové snímky, vaše nastavenia programu a všetky používateľské vzory, jazyky alebo skupiny jazykov, ktoré ste vytvorili s cieľom rozpoznať text na snímkach.

Práca s dokumentom programu ABBYY FineReader:

Otvorenie dokumentu programu FineReader

Pri spustení programu ABBYY FineReader sa vytvorí nový dokument FineReader. Môžete použiť tento dokument alebo otvoriť už existujúci.

Ak chcete otvoriť existujúci dokument programu FineReader:

 1. V ponuke Súbor kliknite na Otvoriť dokument programu FineReader…
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný dokument.

Poznámka: Keď otvoríte dokument programu FineReader, ktorý bol vytvorený v staršej verzii tohto programu, ABBYY FineReader sa pokúsi prekonvertovať ho do aktuálnej verzie formátu dokumentu FineReader. Tento proces je nevratný a budete vyzvaný, aby ste si prekonvertovaný dokument uložili pod iným názvom. Rozpoznaný text zo starého dokumentu sa neprenesie do nového dokumentu.

Tip: Ak chcete, aby sa pri spustení programu ABBYY FineReader vždy otvoril posledný dokument, s ktorým ste pracovali, vyberte možnosť Pri spustení programu otvoriť naposledy použitý dokument programu FineReader na karte Rozšírené dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje... > Možnosti…, aby sa otvorilo dialógové okno).

Dokument programu FineReader môžete otvoriť v programe Prieskumník Windows kliknutím naň pravým tlačidlom myši a kliknutím na Otvoriť v programe ABBYY FineReader 12. Dokumenty vo formáte FineReader majú ikonu  .

Pridanie snímok do dokumentu FineReader

 1. V ponuke Súbor kliknite na Otvoriť súbor PDF alebo snímku…
 2. V otvorenom dialógovom okne vyberte jeden alebo viaceré súbory snímok a kliknite na Otvoriť. Snímka sa pridá na koniec aktuálneho dokumentu FineReader a jej kópia sa uloží do priečinka s dokumentmi.

Snímky môžete pridávať do dokumentu FineReader aj priamo z programu Prieskumník Windows: Kliknite pravým tlačidlom na súbor so snímkou v Prieskumníkovi Windows a potom kliknite na Otvoriť v programe ABBYY FineReader 12 v kontextovej ponuke. Ak je otvorený dokument FineReader keď to robíte, snímky sa pridajú na koniec tohto dokumentu. Ak to tak nie je, zo snímok sa vytvorí nový dokument programu FineReader.

Pridané môžu byť aj skeny. Podrobné informácie nájdete v časti "Skenovanie papierových dokumentov“.

Odstránenie strany z dokumentu

 • V okne Strany vyberte stranu a stlačte kláves Delete, alebo
 • V ponuke Strana kliknite na Odstrániť stranu z dokumentu, alebo
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratú stranu a kliknite na Odstrániť stranu z dokumentu.

V okne Strany môžete vybrať a odstrániť aj viac ako jednu stranu.

Ukladanie dokumentov

 1. V ponuke Súbor kliknite na Uložiť dokument programu FineReader…
 2. Zadajte cestu do priečinka, v ktorom chcete uložiť dokument, a názov dokumentu do dialógového okna, ktoré sa otvorí.

Dôležité upozornenie! Pri ukladaní dokumentu programu ABBYY FineReader sa okrem snímok strán a testu uložia aj všetky používateľské vzory a jazyky, ktoré ste vytvorili pri práci s týmto dokumentom.

Zatvorenie dokumentu

 • Ak chcete zatvoriť stranu dokumentu, kliknite na Zavrieť aktuálnu stranu v ponuke Dokument.
 • Ak chcete zatvoriť celý dokument, kliknite na Zavrieť dokument programu FineReader v ponuke Súbor.

Rozdelenie dokumentov FineReader

Pri spracovávaní veľkého počtu dokumentov s viacerými stranami je často výhodnejšie najprv zoskenovať všetky dokumenty a až potom ich analyzovať a rozpoznať. Aby sa však správne zachovalo pôvodné formátovanie každého papierového dokumentu, program ABBYY FineReader musí každý z nich spracovať ako samostatný dokument programu FineReader. Program ABBYY FineReader ponúka nástroje na zoskupenie skenovaných strán do samostatných dokumentov.

Rozdelenie dokumentu programu ABBYY FineReader do niekoľkých dokumentov:

 1. V ponuke Súbor kliknite na Rozdelenie dokumentu FineReader… alebo v table Strany kliknite pravým tlačidlom na výber a potom kliknite na Presunúť strany do nového dokumentu…
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vytvorte potrebný počet dokumentov kliknutím na tlačidlo Pridať dokument.
 3. Strany z okna Strany môžete presúvať do príslušných dokumentov zobrazovaných v table Nové dokumenty niektorým z nasledujúcich troch spôsobov:
  • Vyberte strany a presuňte ich myšou;

Poznámka: Strany môžete presúvať aj medzi dokumentmi.

 • Kliknutím na tlačidlo Presunúť presuniete vybraté strany do aktuálneho dokumentu zobrazovaného v table Nové dokumenty alebo kliknutím na tlačidlo Vrátiť ich vrátite do okna Strany.
 • Použite klávesové skratky: stlačením Ctrl+Šípka doprava premiestníte vybraté strany z okna Strany do vybratého dokumentu v table Nový dokument a Ctrl+Šípka doľava alebo Odstrániť ich presunutie späť.
 1. Po dokončení presúvania strán do nových dokumentov programu FineReader kliknutím na tlačidlo Vytvoriť všetko vytvoríte všetky dokumenty naraz alebo kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vytvoríte jednotlivé dokumenty.

Tip: Vybraté strany môžete z tably Strany presúvať aj do iného okna programu ABBYY FineReader. Z týchto strán sa vytvorí nový dokument programu ABBYY FineReader.

Usporiadanie strán v dokumente programu ABBYY FineReader

 1. V okne Strany vyberte jednu alebo viac strán.
 2. Pravým tlačidlom kliknite na výber a potom kliknite na Kliknite v kontextovej ponuke na Zmeniť poradie strán….
 3. V dialógovom okne Zmeniť poradie strán si vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Zmeniť poradie strán (nedá sa vrátiť späť)

Strany sa prečíslujú postupne, počnúc vyznačenou stranou.

 • Obnoviť pôvodné poradie strán po obojstrannom skenovaní

Táto možnosť obnoví pôvodné číslovanie strán obojstranného dokumentu, ak ste použili skener s automatickým podávačom a najprv ste naskenovali strany s nepárnymi číslami, potom s párnymi. Môžete si vybrať štandardné alebo opačné poradie párnych strán.

Dôležité upozornenie! Táto možnosť je dostupná len ak sú vybraté 3 alebo viac po sebe číslovaných strán.

 • Vymeniť strany knihy

Táto možnosť je užitočná, ak skenujete knihu písanú písmom zľava doprava a rozdeľujete dvojstrany, ale neurčili ste správny jazyk.

Dôležité upozornenie! Táto možnosť je dostupná len pre 2 alebo viac po sebe číslovaných strán vrátane aspoň 2 dvojstrán.

Poznámka: Ak chcete zrušiť túto operáciu, vyberte možnosť Zrušiť poslednú operáciu.

 1. Kliknite na OK.

Poradie strán v okne Strany sa zmení tak, aby zodpovedalo novému číslovaniu.

Poznámka:

 1. Číslo jednej strany zmeníte tak, že v okne Strany kliknete na číslo strany a do príslušného poľa zadáte nové číslo.
 2. V režime  Miniatúry môžete číslovanie strán zmeniť jednoducho tak, že vybraté strany presuniete na požadované miesto v dokumente.

Vlastnosti dokumentu

Vlastnosti dokumentu obsahujú informácie o dokumente (rozšírený názov dokumentu, autor, predmet, kľúčové slová atď.) Podľa vlastností dokumentu môžete súbory usporiadať. Okrem toho môžete vyhľadávať dokumenty aj podľa ich vlastností a upravovať vlastnosti dokumentu.

Pri rozpoznávaní dokumentov typu PDF a určitých typov súborov so snímkami program ABBYY FineReader vyexportuje vlastnosti zdrojového dokumentu. Potom môžete upraviť tieto vlastnosti.

Ak chcete pridať alebo upraviť vlastnosti dokumentu:

 1. Kliknite na Nástroje > Možnosti…
 2. Kliknite na kartu Dokument a v skupine Vlastnosti dokumentu zadajte názov, autora, predmet popisujúci dokument a kľúčové slová.

Vzory a jazyky

Vzor a jazykové nastavenia môžete uložiť a načítať nastavenia zo súborov.

Viac informácií o vzoroch nájdete v časti "Ak váš vytlačený dokument obsahuje neštandardné písma.“ V časti "Ak program nedokáže rozpoznať niektoré znaky" je vysvetlené používanie používateľských jazykov.

Uloženie vzorov a jazykov do súboru:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje >Možnosti…) a potom kliknite na kartu Čítať .
 2. V okne Používateľské vzory a jazyky kliknite na tlačidlo Uložiť do súboru….
 3. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, zadajte názov súboru a určite aj miesto, kam sa má uložiť.

Tento súbor obsahuje cestu k priečinku, kde sú uložené používateľské jazyky, skupiny jazykov, slovníky a vzory.

Načítanie vzorov a jazykov:

 1. Otvorte dialógové okno Možnosti (Nástroje >Možnosti…) a potom kliknite na kartu Čítať .
 2. V položke Používateľské vzory a jazyky kliknite na tlačidlo Načítať zo súboru….
 3. V dialógovom okne Načítať možnosti vyberte súbor, ktorý obsahuje požadované používateľské vzory (musí mať príponu *.fbt) a jazyky, a kliknite na položku Otvoriť.

14.01.2020 17:26:21

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.