Przeglądanie i edytowanie plików PDF

Przy pomocy programu ABBY FineReader można w prosty sposób przeglądać, edytować, komentować i przeszukiwać zawartość wszelkich dokumentów PDF, nawet takich, które zostały otrzymane w wyniku skanowania dokumentów papierowych i nie zawierają tekstu umożliwiającego przeszukiwanie lub edytowanie.

Przeglądanie dokumentów PDF i dodawanie własnych komentarzy

Na ekranie głównym przejdź do zakładki Otwórz i kliknij przycisk Dokument PDF:
.

Wybrany dokument zostanie otwarty w edytorze PDF do przeglądania i komentowania.

Użyj przycisków Strony, Zakładki, Szukaj i Komentarze w zakładce Dokument aby poruszać się po dokumencie.

Program ABBYY FineReader oferuje następujące narzędzia do tworzenia komentarzy:

Edytowanie plików PDF

Za pomocą ABBYY FineReader możesz edytować tekst i obrazy, tworzyć nagłówki i stopki, a także dodawać własne obrazy. Aby przejść do trybu edycji, przejdź do zakładki Edytuj zawartość.

Zobacz również: Edytowanie tekstu, Wstawianie i edycja obrazów.

Zabezpieczanie dokumentów PDF

Możesz również użyć ABBYY FineReader, aby dodać podpisy cyfrowe i tekstowe, zaszyfrować dokument za pomocą hasła lub znaku wodnego i edytować informacje poufne. Możesz to zrobić, przechodząc do zakładki Zabezpieczenia.

Zobacz również: składać cyfrowe podpisy, usuwać z dokumentu PDF informacje poufne, wprowadzać hasła i określać uprawnienia.

Praca z interaktywnymi formularzami

ABBYY FineReader PDF umożliwia tworzenie, edytowanie, wypełnianie, zapisywanie oraz drukowanie interaktywnych formularzy PDF. Zobacz również: Praca z interaktywnymi formularzami PDF

Po otwarciu pliku PDF zawierającego interaktywny formularz, pola formularza zostają podświetlone, zapraszając w ten sposób do wybrania wartości z rozwijanego menu lub ręcznego wpisania informacji.

Jeżeli formularza nie można wypełnić przez zwykłe wprowadzenie tekstu w pustych polach, za pomocą narzędzia Eksport informacje należy wpisać nad formularzem. Zobacz również: Wypełnianie formularzy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących pracy z plikami PDF, należy odnieść się do rozdziału Praca z dokumentami PDF.

5/17/2023 7:35:03 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.