Instalator Windows

Aby zainstalować program ABBYY FineReader PDF przy użyciu Instalatora Windows, wykonaj następujące polecenie w wierszu poleceń:

msiexec.exe /i "%ścieżkadopliku%" /qb

Element %ścieżkadopliku% to ścieżka do pliku ABBYY FineReader 16 x64.msi w systemach 64-bitowych lub ABBYY FineReader 16.msi w systemach 32-bitowych.

Uwaga: zamiast /qb można też użyć parametru /qn lub /q.

Ważne! ABBYY FineReader PDF nie można zainstalować w trybie interaktywnym przy pomocy Instalatora Windows.

Aby zainstalować ABBYY FineReader PDF, należy użyć jednego z następujących plików *.msi:

  1. Plik *.msi z folderu instalacji administracyjnej (zobacz Tworzenie punktu instalacji administracyjnej)
  2. Plik *.msi z pakietu dystrybucyjnego z automatyczną aktywacją (zobacz Wdrażanie pakietu dystrybucyjnego dla wielu użytkowników z licencjami stanowiskowymi i automatyczną aktywacją)
  3. Plik *.msi z folderu zawierającego pliki instalacyjne

Ważne! Na stacji roboczej musi być już zainstalowany pakiet Visual C++ Redist. Pakiet Visual C++ Redist można pobrać tutaj lub zainstalować z folderu VC_Redist, który można znaleźć w folderze z plikami instalacyjnymi.

Aby zainstalować pakiet Visual C++ Redist z folderu VC_Redist:

  • w systemie 32-bitowym uruchom plik vcredist_x86.exe
  • w systemie 64-bitowym uruchom pliki vcredist_x86.exe i vcredist_x64.exe w dowolnej kolejności.

5/17/2023 7:35:02 AM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.